Версия за печат

00413-2013-0009

BG-Горна Оряховица: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Горна оряховица, пл. "Георги Измирлиев" №5, За: Йоана Петкова - младши експерт обществени поръчки, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Укрепване на свлачища по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица – хижа Божур” Обособена позиция № 2 „Укрепване на свлачище по улици от о.к. 943 до о.к. 933 /местен път/ в гр. Горна Оряховица, първи етап”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Строителството ще се извърши на територията на град Горна Оряховица.
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обособена позиция № 1 „Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица – хижа Божур”: За укрепване на свлачището се предвижда следното: Реконструираният път ще бъде с ширина 5,50 м. и банкет ат север 1,50 м., а от юг 1,25 м. Той ще следва трасето на съществуващия път. Съгласно по част „Конструкции” укрепването на свлачището ще се извърши с пилотна система. По банкета на пътя ще бъде разположена пилотно – укрепителната система с обща дължина 60 м., обхващайки зоната на свлачището. Пилотната система се състои от 5 еднакви ростверка с дължина по 12 м. всеки и широчина 1.40 м., разположени изцяло в севернеия банкет на пътя. Ростверките свързват 26 бр. сондажни изливни пилоти всеки с диаметър ф800 мм. и приблизителни дължини от 9 до 10.50 м. Пилотите са разположени в един ред в оста на ростверка с междуосия от 2 до 2.40 м. Важно е при направата на дълбоки изкопи, като този за водостока предварително да се разработи проектно решение съгласувано между проектант, строител и строителен надзор съгласно изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. Сондажите да се приемат от геолога и при необходимост да се правят корекции, за които се сигнализира своевременно. Обхватът на строително-монтажните работи е съгласно инвестиционен проект • Обособена позиция № 2 „Укрепване на свлачище по улици от о.к. 943 до о.к. 933 /местен път/ в гр. Горна Оряховица, първи етап” Свлачището е пътен участък с дължина около 80 м. от местен път о. к. 943 – о. к. 933 в Източна промишлена зона на гр.Горна Оряховица. Деформациите на пътното платно са в средата на свързващия път. С течение на времето от преминаващите тежки пътни превозни средства са се образували пукнатини, обхващащи цялата ширина на пътя и пътното платно се е деформирало. С пропадането на пътя се прекъсва връзката до предприятията, разположени на високата част на ската: ”Континвест”, „Металснаб”, „Електроразпределение-ЕОН” и ЕТ”Импулс”. Спирането и отклоняването на автомобилното движение по пътя на ремонтирания участък предварително ще се съгласуват със съответните ведомства за създаване на безопасни условия на труд и по-добра организация и технологичност на работатa по предварително съгласуван ред. Във връзка с проектирането на укрепващата система е извършено геодезическо заснемане на терена в областта на свлачището. В резултат на измервания е съставен цифров модел в програма МКАD. Съгласно одобрения проект реконструираната улица ще бъде с пътно платно с ширина 6 м. и банкет 1 м. от двете му страни. Укрепването на свлачището ще се извърши с подпорна стена и пилотна система. Подпорната стена ще бъде разположена на 13,2 м. от оста на улицата. Ще се състои от 6 части, като всяка е с размер 6 м. и с фуга между тях от 0,02 до 0,04 м. под всяка част от подпорната стена ще бъдат изградени 12 пилота. От улицата към подпорната стена са предвидени отводнителни улеи, които ще бъдат разположени приблизително през 30 м.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
682084.99 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Организация на работата; тежест: 20
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 40
Показател: Ценово предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 547799 от 27.06.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Укрепване на свлачища по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица – хижа Божур”
V.1) Дата на сключване договора
08.10.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.09.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Девня Трейд - Гигастрой " ЕИК 176590323, ул. "Атанас Москов" №308, Република българия 9000, Варна, Тел.: 052 571433, Факс: 052 571432

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 241847.44 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №: / Заглавие:Укрепване на свлачища по обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Укрепване на свлачище по улици от о.к. 943 до о.к. 933 /местен път/ в гр. Горна Оряховица, първи етап”
V.1) Дата на сключване договора
08.10.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.09.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Девня Трейд - Гигастрой" ЕИК 176590323, ул. "Атанас Москов" № 308, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 571433, Факс: 052 571432

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 440237.55 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Срокът на договора е както следва: Обособена позиция № 1 „Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица – хижа Божур” - 10 (десет) календарни дни; Обособена позиция № 2 „Укрепване на свлачище по улици от о.к. 943 до о.к. 933 /местен път/ в гр. Горна Оряховица, първи етап” - 12 (дванадесет) календарни дни, считано от подписването на Акт образец 2 съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор