Версия за печат

00721-2013-0002

BG-Тополовград: 24 - Образователни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тополовград, пл. „Освобождение” № 1, За: Красимира Атанасова, РБългария 6560, Тополовград, Тел.: 0470 52280, E-mail: oba_top.grad@abvl.bg, Факс: 0470 54157

Място/места за контакт: Общинска администрация, дирекция УЧРАО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.topolovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Тополовград” по Договор № А12-22-16/09.05.2013 г по проект BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 24
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: РБългария
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Провеждане на обучение на служители в общинската администрация на теми:1. „Модулно обучение по ключови компетентности” 2. „Компютърно обучение” .Участниците в обучението да придобият знания и умения с което да се подобри качеството на изпълнение на професионалните задължения на служителите.Изпълнителят трябва да организира и проведе: Тридневни изнесени курсове за обучение по следните теми:1.„Повишаване мотивацията на служителите и създаване на организационната принадлежност”;„Лидерски умения и екипна ефективност” ;„Социални отношения и ефективни преговори”.Компютърно обучение на територията на гр. Тополовград по:1.„Компютърните технологии в административната дейност”;2.„Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000

Описание:

Услуги по обучение

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
71163.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за организиране на обучение ; тежест: 10
Показател: Искано авансово плащане; тежест: 5
Показател: Оценка на техническото предложение ; тежест: 55
Показател: Предложена цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 545264 от 11.06.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № УЧРАО-84 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности
V.1) Дата на сключване договора
26.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СТИК" ЕООД, ЕИК:103913366, район Одесос, бул."Владислав Варненчик"№16, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 500043

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 55688.4 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № УЧРАО-85 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Компютърно обучение"
V.1) Дата на сключване договора
26.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СТИК" ЕООД, ЕИК:103913366, район Одесос, бул."Владислав Варненчик"№16, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 500043

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15475.2 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор