Версия за печат

01157-2013-0009

BG-Земен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Земен, ул. "Христо Ботев" № 3, За: Димитър Сотиров, Р. България 2440, Земен, Тел.: 07741 2494, E-mail: obshtina_zemen@abv.bg, Факс: 07741 2462

Място/места за контакт: Димитър Сотиров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zemen-bg.com..

Адрес на профила на купувача: zemen-bg.com..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващи следните обекти: стадион към ФК Пирин-Земен, паркоустройство, обслужваща сграда със Спортна зала и басейн.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Гр. Земен
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В изпълнение на възложените му дейности от обхвата на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи СМР, обхващащи комплекс от мерки по: (1) Реконструкция, на стадион към ФК Пирин-Земен, в което число: реконструкция на стари трибуни и монтиране на метален парапет и седалки за зрители; подмяна на тревна настилка и изграждане на дренажна и поливна система; изграждане на лекоатлетическа писта с тартанова настилка; подмяна на съществуващи 2 бр. преместваеми елемента (нави) и монтаж на 6 бр. преместваеми химически тоалетни; Стадионът е разположен в чертите на гр. Земен. Достъпът до него се осъществява от западна посока по улица минаваща покрай реката. Обектът включва футболно игрище с тревна настилка, лекоатлетическа писта и трибуни за зрители. Площта на имота е 22 550 кв.м., трибуните са 550 кв.м., тартановата настилка за лекоатлетическа писта - 2 180 кв. м., зелена площ (игрище) - 5 630 кв.м., телена ажурна ограда - 609.5 м. (2) Саниране на обслужваща сграда със спортна зала към стадион на ФК „Пирин”-Земен, а именно: изолация на външни стени; изолация на покрив; ремонт на ел. табло и разпределително табло, външни довършителни работи;Сградата се намира в рамките на съществуващото спортно съоръжение стадион ФК „Пирин” – Земен. Подлежащата на саниране сграда е монолитна, на два етажа, със стени от леки панели, покрити с варопясъчна мазилка, със ЗП - 193.82 кв.м. и РЗП - 418.32 кв.м. Покривът е скатен, покрит с LT-ламарина, със ЗП - 273.09 кв.м., (3) Реконструкция на басейн с размери 25/12 м., намиращ се на територията на съществуващото спортно съоръжение; (4) Паркоустройство.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45212221, 45236100, 45212224, 45112711, 45212212

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони и други съоръжения за спорт
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плувни басейни

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стадионът е разположен в чертите на гр. Земен, включва футболно игрище с тревна настилка, лекоатлетическа писта и трибуни за зрители. Площта на имота е 22 550 кв.м., трибуни: 550 кв.м., тартанова настилка за лекоатлетическа писта - 2 180 кв.м., зелена площ/игрище - 5 630 кв.м., телена ажурна ограда 609.5 м. Сградата на спортната зала към стадиона е монолитна, на два етажа, със стени от леки панели, покрити с варопясъчна мазилка. Покривът е скатен, покрит с LT-ламарина, ЗП 193.82 кв.м; ЗП покрив 273.09 кв.м.; РЗП 418.32 кв.м.; Подлежащия на реконструкция басейн е с размер 25/12 м.

Прогнозна стойност без ДДС
3344950 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

13


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: 33 000 лв. (тридесет и три хиляди лева), внесени под форма на банкова гаранция или депозит по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG14STSA93000001461240, BIC STSABGSF, при "Банка ДСК" ЕАД, клон Земен. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващи следните обекти: стадион към ФК Пирин-Земен, паркоустройство, обслужваща сграда със Спортна зала и басейн“. Ако Участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие със следните условия: (1) Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. (2) Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Земен или упълномощено от него длъжностно лице. (3) Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в настоящето Обявление като краен срок за подаване на офертите. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранциите за участие се задържат и освобождават по реда и при условията на чл.61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, под формата на парична сума внесена по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG14STSA93000001461240, BIC STSABGSF, при "Банка ДСК" ЕА, клон Земен или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 4 (четири) месеца, след датата на приключване на договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на договорната стойност, платимо в срок до 30 календарни дни след подписване на договора, което ще бъде възстановявано процентно при всяко разплащане. Сумата на аванса се приспада пропорционално от всяко едно от следващите междинни плащания. 2. Междинни плащания за изпълнение, платими на база изпълнени и приети с двустранен протокол (акт обр. 19) видове СМР, рекапитулация за приспаднатия аванс и фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по действителни количества СМР, твърди единични цени и анализни цени с показатели от офертата (за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СМР), в рамките на 70 % от стойността на акта. Плащането се извършва в 30-дневен срок от представяне на посочените документи. 3. Окончателно плащане на задържаните по междинните плащания суми, платимо при изпълнение на всички предвидени дейности в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на отчетната документация, в това число Констативен акт обр.15.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение/договор или еквивалентен докумен. Споразумението/договора, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в процедурата, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В текста на Споразумението (договора) за създаване на Обединението или в друг документ (по преценка на Участника), следва да се съдържа посочване на данни за: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата, за участие в която се обединяват. 2.Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора, 2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, 2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение. При разпределянето на дейностите, свързани с осъществяване на строително-монтажните такива от обекта на поръчката, това разпределение следва да съответства на професионалната квалификация (според условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя и категорията на съответния обект по чл. 137 от ЗУТ) на участниците, които ще вземат участие в строително-монтажните работи на всеки конкретен обект на интервенция. Участниците в Обединението представят декларации, с които декларират спазване на изискванията по т.2 по-горе.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата Участникът да представи следните докум.: Плик № 1 „Документи за подбор“: 1. Списък на докум., съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Офертно предложение; 3. Административни сведения; 4. Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; 5. Декларация, че участника ще спазва всички необходими условия за изпълнение на поръчката; 6. Копие от документа за регистр. или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР - когато участника е регистр. в Р. България юрид. лице или ЕТ. В случай на непосочване на ЕИК, следва да се представи документ, удостоверяващ актуалното състояние на Участника. Чужд. юрид. лица или обед. на чужд. юрид. лица представят съотв. документ за регистрация или еквивал., издаден от съдебен или админ. орган в държ., в която са установени, в офиц. превод. Физ. лица, участн. в процед. или вкл. в състава на обед., предст. копие от док. за самоличност. Ако тези физ. лица са чужд. граждани, докум. се предст. и в офиц. превод; 7. Когато участникът е Обединение, което не е юрид. лице, представя споразум. или др. еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в общ. поръчка - представен в оригинал или нот. заверено копие. В Споразум. или в друг документ (по преценка на Участника) задължит. се посочва представляващия Обединението; 8.Доказат. за икономическо и финансово състояние, съобр. Раздел III.2.2.; 9.Доказат. за технич. възм. и квалификация, съобр. Раздел III.2.3. и VI.3. ; 10.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 (с изключение на буква „е“) , ал.2, т.2 - за професии и дейности, свързани със СМР, т. 2а (за неизпълн. на задълж. на общ. поръчки по чл.3, ал.1 от ЗОП) и т.5, ал.5, т.1, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП. ; 11.Декл. по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 12.Декларация за съгласие за участие като подизпълн.; 13. Документ за внесена гаранция за участие, 14. Декларация за извършен оглед на обектите на интервенция; 15. Декларация от всеки член на обединението- ако е приложима; 16. Изрично, нот. заверено пълном. на лицето, упълном. да представлява участника в настоящата процедура (при упълномощ.); 17. Декл. за приемане на условията в проекта на договор; ПЛИК №2 „Предлож. за изпълнение на поръчката”, включващо:(1) Обяснителна записка, със следното съдърж.: описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на видовете СМР и тяхната последоват. на изпълнение, списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта. В списъка следва да бъдат посочени техническите и функци характеристики на предложените строителни материали и продукти. Участникът следва да приложи към Предложението за изпъл. на поръчката сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали които ще използва по време на строит., представящи в детайли основните продукти от КСС, които позволяват Възлож. да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника, Организ. и подход на изпълн., в това число и за временното строит.; последоват. и продължит. на предлаганите дейности, отчитайки времето и за подготвителни дейности, описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, описание на предлаганата организ. на изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите ресурси, организацията на контрола на качеството, други мерки, предвидени от Участника (ако има такива), (2) Подробен Линеен календарен график, (3) Общ срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СМР) в календарни месеци (минимум 7 кал. м.), в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР, (4) Гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения. - не по- кратки от предвидените в Наредба № 2/2003 г. и не по-дълги от три пъти посочените срокове, регламентирани в цитирания нормативен акт. ПЛИК №3 „Предлагана цена“ - Попълнена КСС и анализни цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: (1) счетоводен баланс, (2) отчет за приходите и разходите и (3) справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – за юридическите лица и едноличните търговци или декларация, че същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично достъпни. В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че съобразно законодателството на държавата, в която Участника е установен, не е регламентирано съставянето на справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства. Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му и/или годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), заверени от участника с „вярно с оригинала” и подписани от него на всяка страница. 2. Справка, съдържаща информация за общия оборот от дейността на участника и оборота от дейността му от строителство, сходно с предмета на поръчката, за последните 3 приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Заверено от участника копие от валидна към дата на подаване на офертата застрахователна полица за сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника. !!! Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета и категорията на строежа, обект на съответната обособена позиция. В случай, че валидността на застраховката изтича преди указания срок, участникът представя като част от офертата си и декларация, с която поема ангажимент и задължение да поднови/удължи срока на валидност на изискуемата застраховка. 4. Справка- декларация за обща ликвидност за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) на участника, в зависимост от датата, на която същият е учреден или е започнал дейността си. 5. Заверено от участника копие от банково удостоверение, потвърждаващо достъпа на Участника до финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 500 000 лева (петстотин хиляди лева), в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и линия/и. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 30 (тридесет) дни преди датата на представяне на офертата и трябва да се отнася за настоящата процедура.
Минимални изисквания: Всеки Участник трябва да докаже наличие на съответствие със следните минимални изисквания за финансови и икономически възможности: 1. Реализиран общ оборот от дейността общо за предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 10 000 000 лв., без вкл. ДДС; 2.Реализиран оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката общо за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 2 000 000 лв., без вкл. ДДС. !!! Под „обект с предмет, сходен с предмета на поръчката“ за целите на настоящата процедура се приема: изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или съоръжения за провеждане на спортни мероприятия и прояви. 3. Участникът следва да има валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива трета категория строеж (минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за извършване на строителство).В случай, че застраховката изтича в срока на валидност на офертата, участникът следва да представи декларация, че същата ще бъде подновена. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/ регистриран. 4. Участникът трябва да има коефициент на обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните пасиви на участника, равен или надвишаващ стойност от 1,0 за последните три приключили финансови години, а именно: 2010 г., 2011 г. и 2012 г. 5.Участникът трябва да притежава финансов ресурс за започване на изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 500 000 лева в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/. При участие на Обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за Обединението като цяло, а застраховката по т. 3, съответно - изискванията по т. 4. и 5, следва да бъдат доказани от този/тези от членовете в него, чрез който/които Обединението доказва съответствието си с поставения критерий за подбор, като застраховката по чл.171 от ЗУТ се представя от този/тези партньор/и, които съобразно направеното разпределение в договора за обединение, ще изпълняват строителните дейности. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на обществента поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от: а) I (първа) група, III-та (трета) категория, съгласно чл.5, ал.6, т.1.3.1. от ПРВВЦПРС, във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ. Чуждестранните юридически лица представят съответен валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство или декларация от участник - чуждестранно физическо или юридическо лице, което не е вписано в ЦПРС или еквивалентен регистър в държавата, в която е установен към датата на подаване на офертата си, в която декларира, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответния регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС. 2. Декларация за водещия инженерно-техническия състав на Участника, определен за изпълнение на строителство, с приложени за всеки експерт: 2.1. Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на експертите от инженерно-технически състав на участника. Квалификацията се удостоверява с копия на дипломи, сертификати, удостоверения и др. Опитът се удостоверява с копия на трудови книжки, референции (без в това число да се включват автореференции) и др.; 2.2. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението, за принадлежност и наличност. Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява повече от една позиция в изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. 3. Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи), с приложени доказателства за собственост, респективно правното основание на което участника ще ползва конкретното оборудване (заверени собственоръчно от представляващия участника копия на фактури, договор за лизинг, договор за наем и др.) 4. Заверено копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството; 5. Заверено копие от валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството; 6. Заверено копие от валиден Сертификат за разработена и внедрена система по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи строежи от I-ва група, III-та категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.1. от ПРВВЦПРС, във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ. 2. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ като минимум: 2.1. Ръководител обект, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) има придобита образователно-квалифик. степен „магистър”, по специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения и б) има минимум 10 г. професионален стаж по специалността; 2.2. Технически ръководител, който: а) има придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с ал.4, изр. първо от ЗУТ; б) има мин. 5 г. професионален стаж по специалността и в) мин. 3 г. опит като технически ръководител на строителен обект. 2.3. Отговорник по контрола на качеството, който: а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; б) има мин. 3 г. професионален стаж по специалността; в) притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството; 2.4. Координатор/специалист по безопасност и здраве, който: а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; б) притежава валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. 3. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация, в което число минимум: 3.1. Багер – 1 бр.; 3.2. Самосвал – 2 бр.; 3.3. Валяк - вибрационен – лек – 2 до 3 т. – 1 бр.; 3.4. Агрегат – 1 бр.; 3.5. Ръчна трамбовка – 2 бр. 4. Участникът следва има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството; 5. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството. 6. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юрид. лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, разписани по т.2. и т.3. важат за Обединението като цяло, а тези по т.1, т.4, т.5 и т. 6 - за всяко от лицата, включени в него, които ще изпълняват строителни дейности. При участие чрез подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1.Срок за изпълнение ; тежест: 10
Показател: 2. Техническо предложение ; тежест: 40
Показател: 2.1.Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 60
Показател: 2.2. Управление на риска; тежест: 40
Показател: 3. Предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията 20 лв. с ДДС, внесени в касата на Община Земен всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. или по банкова сметка на Община Земен: IBAN: BG14STSA93000001461240, BIC STSABGSF, при "Банка ДСК" ЕАД клон Земен. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен и на официалния уеб-сайт на Възложителя.Участниците в обществената поръчка не са длъжни да закупуват документацията за обществена поръчка

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.11.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на общинска администрация - Земен, находяща се в гр. Земен, ул. „Христо Ботев“ №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномошени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Процедурата се възлага в изпълнение на проект „Реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен“, финансиран по договор № 14/321/01326, който се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуването му в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5, във връзка с ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ