Версия за печат

01379-2011-0040

BG-Плевен: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Електроенергиен Системен Оператор ЕАД МЕР Плевен, ул. Сторгозия № 28, За: инж. Нина Първанова, Р. България 5800, Плевен, Тел.: 064 880922, E-mail: n.parvanova@pl.eso.bg

Място/места за контакт: ул. Сторгозия № 28
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Ремонт покрив на сграда за спомагателни помещения, фасада на командна сграда и боядисване външна ограда на п/ст Долни Дъбник

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: на територията на община Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ремонт покрив на сграда за спомагателни помещения, фасада на командна сграда и боядисване външна ограда на п/ст Долни Дъбник

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45232220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
12970.05 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за наличие на квалификационна система
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 54 - 088826 от 18.03.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: Пл-Дог-38 / Обособена позиция №: / Заглавие:Ремонт покрив на сграда за спомагателни помещения, фасада на командна сграда и боядисване външна ограда на п/ст Долни Дъбник
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.08.2013 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Релинг ЕООД, ЕИК 114632032, ул.васил Априлов № 20, Р. България 5800, Плевен, Тел.: 064 802713, Факс: 064 802713

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12970.05 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ