Версия за печат

02538-2013-0203

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091564

Национална следствена служба, 1797, За: г-н Кирил Гаврилов, РБългария 1797, София, Тел.: 02 9826533, E-mail: k.gavrilov@nsls.bg, Факс: 02 9826665

Място/места за контакт: бул. Г.М.Димитров N 42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.nsls.justice.bg ili www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091564

Национална следствена служба, 1797, За: г-н Кирил Гаврилов, РБългария 1797, София, Тел.: 02 9826533, E-mail: k.gavrilov@nsls.bg, Факс: 02 9826665

Място/места за контакт: НСлС

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.nsls.justice.bg ili www.prb.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091564

Национална следствена служба, 1797, За: г-н Кирил Гаврилов, РБългария 1797, София, Тел.: 02 9826533, E-mail: k.gavrilov@nsls.bg, Факс: 02 9826665

Място/места за контакт: НСлС

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.nsls.justice.bg ili www.prb.bg.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091564

Национална следствена служба, 1797, За: г-н Кирил Гаврилов, РБългария 1797, София, Тел.: 02 9826533, E-mail: k.gavrilov@nsls.bg, Факс: 02 9826665

Място/места за контакт: НСлС

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.nsls.justice.bg ili www.prb.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Националната следствена служба, по спецификация"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Доставка, Покупка Основно място за изпълнение: Доставката ще се извършва на тримесечие на адрес: София, 1797, бул. "Г.М.Димитров" N 42 Национална следствена служба
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Националната следствена служба, по спецификация"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството е съгласно Техническото задание от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата e както следва: 80.00 лева (осем десет лева ). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Националната следствена служба гр. София: „Корпоративна търговска банка“ Банков код BIC: KORPBGSF, Банкова сметка IBAN: BG43KORP92203327411701. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 3.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Националната следствена служба гр. София: „Корпоративна търговска банка“ Банков код BIC:KORPBGSF , Банкова сметка IBAN: BG43KORP92203327411701. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 3.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извъряшва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и за когото не са налице обстоятелствата по чл.47,ал.1, ал.2 , т.1- т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) . За целта участниците попълват декларации по образци от Възложителя. Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,2 и ал. 5 от ЗОП Приложение N 4 и Приложение N Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице , документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения , документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод; Декларация по образец за подизпълнителите , когато участникът предвижда такива, както и видът на работите , които ще извършват и дела на тяхното участие. ( Приложение N 6). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители , документите по т.2.2, т. 2.5., т.2.6, 2.7 и т.2.9 се представят за всеки от тях , а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор ( Приложение N 7 ). Договор за създаване на обединение ( когато е приложимо) . Административни сведения за участника по образец ( Приложение N 8) . Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката - да се представи заверено участника копие на сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците да са реализирали общ оборот и оборот от стоките, които са предмет на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод; Б) Годишният финансов отчет или някоя от съставните му части за 2012г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен - заверено копие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали общ оборот и оборот от стоките, които са предмет на поръчката, в която участва – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката е 8000,00 ( осем хиляди) лв. без вкл.ДДС. Участникът следва да не е приключил финансовата 2012г., на загуба.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец-Приложение № 2.1 към документацията за участие в процедурата. 2. Във връзка с минимално изискване на Възложителя- участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент , с обхват на сертификация , отговарящ на предмета на поръчката , да се представи заверено от участника копие на сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент. В случай, че участникът не е производител на стоката , която предлага - наличие на пълномощно за това от самия производител, договор за дистрибуция, писмо от производителя или друг документ относно правата на участника да продава неговата продукция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите ,дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент , с обхват на сертификация , отговарящ на предмета на поръчката . да се представи заверено от участника копие на сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент. Качеството на стоките да е в съответствие с Техническата спецификация.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.11.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.11.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

София, 1797, бул. "Г.М.Димитров" 42 Национална следствена служба

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, 1000, РБългария 1000, София, бул. "Витоша" 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ