00277-2013-0009

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033216, E-mail: m_donchevska@toplo.bg, Факс: 02 8593171

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.toplo.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции" - Обособена позиция 6 - "Проверка на водомери в "Топлофикация София" ЕАД - общо 2345 броя

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38410000

Описание:

Уреди за отчитане


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2579.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № У-268 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:"Проверка на водомери в "Топлофикация София" ЕАД
V.1.1) Дата на сключване договора
01.10.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.06.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

7

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Хидротест" ООД, ЕИК 200785600, ул. "Любляна" 34А, Република България 1618, гр. София, Тел.: 0359 0888565042

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2579.5 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Обектът на поръчката е свързан със специален закон - Закона заизмерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и може да се осъществи само от лица, надлежно оправомощени съобразно изискванията на посочените нормативни актове. В