Версия за печат

00007-2013-0009

BG-Мездра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, За: Диана Павлова, Република България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92116, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 2523

Място/места за контакт: Община Мездра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mezdra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mezdra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на съоръжения за детски площадки на територията на Община Мездра"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Мездра
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на съоръжения за детски площадки на територията на Община Мездра”. Видовете детски съоръжения представляващи комбинирани съоръжения за игра на деца, люлки, пързалки, клатушки тип везна, клатушки на пружини, катерушки, къщички и градинско обзавеждане, които са предмет на доставката са подробно описани в приложените спецификации Приложения 1-11 към конкурсната документация. Съоръжения за игра на открито предназначени за следните възрастови групи: до 3-годишна възраст; от 2 до 6 годишна възраст от 3 до 12-годишна възраст; отговарящи на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г на МРРБ и всички действащите БДС ЕN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 стандарти и възприетите европейски изисквания за безопасност и здраве – 139 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535210, 37535250, 37535240, 37535220, 37535280

Описание:

Люлки за детски игрални площадки
Люлки клатушки (върху пън и пр.) за детски игрални площадки
Пързалки за детски игрални площадки
Катерушки за детски игрални площадки
Скамейки за детски игрални площадки

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
78846 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
Показател: Срок за доставка на съоръженията; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 531450 от 25.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на съоръжения за детски площадки на територията на Община Мездра
V.1) Дата на сключване договора
25.09.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Металпласт 2013" ДЗЗД ЕИК 176571967, ул. "Йосиф Цанков" №16, Република България 7016, Русе, Тел.: 082 843956, E-mail: ageorgieva@b-trust.org

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 80000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 78846 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.09.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор