Версия за печат

02538-2013-0175

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Калоян Николов, Р България 1000, София, Тел.: 02 8036017, E-mail: knikolov@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: Калоян Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при следните четири самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура; 2. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебен център „Трендафила“; 3. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебна база „Цигов чарк“; 4. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на почивен дом „Изгрев“».

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Доставките на стоките ще се извършват на адресите за доставка, посочени в Списък-Приложение № 1 от документацията за участие: За администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура-гр. София, бул. "Витоша" № 2, За Учебна база "Цигов Чарк"-гр. Батак, местност "Цигов Чарк", За Почивен дом "Изгрев"-гр. Бяла, Почивен дом на ПРБ, За Учебен център "Трендафила"-гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 42 и Природен парк "Витоша"-Учебен център на ПРБ.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

«Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при следните четири самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура; 2. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебен център „Трендафила“; 3. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебна база „Цигов чарк“; 4. Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на почивен дом „Изгрев“».

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническите спецификации по обособени позиции към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
29000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

5. Гаранцията за участие в процедурата по обособени позиции: По обособена позиция 1 – 33 лева; По обособена позиция 2 – 67 лева; По обособена позиция 3 – 88 лева; По обособена позиция 4 – 102 лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 5.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 6.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 6.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора по съответната обособена позиция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в оригинал в срок от 3 (три) работни дни от пълното изпълнение на заявената за съответния период (тримесечен) доставка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената в срок до 10 (десет) работни дни от предоставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактурата, ведно с приложен приемно-предавателен протокол. Посочените финансови условия важати за четирите обособени позиции.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя. Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси: http://www.nap.bg http://www.moew.government.bg http://git.mlsp.government.bg

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът участва, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът участва.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум два договора, сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец-Приложение № 2.1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя-участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, да се представи заверено от участника копие на сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1-Ценови показател; тежест: 60
Показател: К2-Показател за качество на артикулите; тежест: 40
Показател: Описанието на показателите продължава в раздел VI.3-""Доп. Инф." от настоящото обявление.; тежест:
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.11.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Майор Векилски" № 2, зала 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридиечски лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. К1 – ценови показател - определя се по формулата Ц мин. К1 = --------------- х 100 , Ц предлагана - където Ц предлагана е предложената цена от участник, формирана от сумата на всички предложени от него единични цени на предлаганите материали. - където Ц мин е най-ниската предложена цена от участник, формирана от сбора на всички предложени от него единични цени на предлаганите материали. Предложеният показател Ц е необходимо да е различен от нула. Максимално възможно К1 = 100 точки 2. К2 – показател за качество на артикулите – определя се по формулата A1 + A2 + …… + Аn К2 = ------------------------------ х 10 n - където n е брой на оценяваните артикули; - където А (A1, A2 …… Аn) е оценка за качество на всеки отделен артикул от представените мостри определен по формулата: Q1+Q2 A = -------------- 2 При определяне оценката за качество, комисията взема предвид: - показател Q1 – резултатите от тестване от комисията на качеството и пригодността на предложените мостри на артикулите; - показател Q2 – естетически и функционални характеристики. Комисията оценява всеки отделен артикул от представените мостри с оценката на всеки от показателите Q1, и Q2, образувана като средноаритметична стойност от посочените от членовете на комисията оценки за всеки отделен показател на представен оценяван артикул. Най-високата оценка за всеки отделен показател Q е 10 точки, а най-ниската е 1 точка. Оценяват се както следва: От 1 до 3 точки – предлаганите артикули не покриват напълно зададените от възложителя изисквания; От 4 до 6 точки – предлаганите артикули покриват зададените от възложителя изисквания; От 7 до 10 точки - предлаганите артикули изцяло покриват зададените от възложителя изисквания. За артикулите, които подлежат на оценка, съгласно т. 2 от раздел ІІ. Техническа спецификация по съответната обособена позиция, но няма представени мостри от участник се поставя оценка за най-ниско качество. Максимално възможно К2 = 100 точки Определяне на крайната оценка и класиране: Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула: К = К1*0.60 + К2*0.40

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура
1) Кратко описание

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 1.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебен център „Трендафила“
1) Кратко описание

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебен център „Трендафила“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебна база „Цигов чарк“
1) Кратко описание

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на учебна база „Цигов чарк“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 3.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на почивен дом „Изгрев“
1) Кратко описание

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на почивен дом „Изгрев“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 4.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12