Версия за печат

00044-2013-0016

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 147 от 23.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Йоана Йоткова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: y.yotkova@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”

II.3) Кратко описание на поръчката

Строежът има сл. х-ки: Осн. цел и предмет на строителството по съответните части е както следва: > част "Пътна"-Строит. обхваща директното трасе и реконстр. на СОП в уч. от км 0+780 до км 6+308.17 на СОП в т. ч. - изграждането на 3 пътни възли /п.в. Стефансон, п.в. Ломско шосе, п.в. Северна скоростна тангента/. Изграждат се и 2 напречни пресичания /улица „Гара Волуяк”, пътя за село Мрамор/.Нивелетата на пътя е съобр.с теренните у-вия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необх. височинни габарити при пресичанията на съществуващите бул-и и ж.п.линия.Представени са ситуации, надлъжни профили, типов напр. профил, малки съоръжения, план за отводняване, всички необх.таблици с данни и к-ва СМР, необх. за изграждането на обекта. >част "Геодезия"-Представена е раб. геодезическа основа и пълен геодезически проект за трасиране, включващ - регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери, репераж на опорния полигон, изчисление на трасето в план, трасировъчни данни. >част "Геология"-Извършено е инженерно-геоложко проучване, което е представено в цитирания доклад. Земната основа в/у която се изгражда трасето е изгр. от негодни земни почви, поради което се предвижда заздр. на земната основа при насипи чрез отстр. на 0.6-0.8м от горния пласт и замяната му с едросмляна скална маса фракция 0-300. > част "Големи съоръжения"-За обекта са проектирани следните големи съоръжения-Естакада от км 1+290.46 до км 1+634.46-Разработена е естакада премостваща: бъдещият бул. «Стефансон», 5 броя ж.п. линии, нов път за гара Волуяк, трасета на два топловпровода, канал и водопровод. Естакадата е 11 отоворна като при нея се получава преминаване от габарит 34.5м към габарит 27.5м. Конструктивната схема е 11 отворна темп. непрекъсната сиситема разделена на пет секции с дилатационни фуги помежду си със средни дължини: 3x67.10+1x83.70+1x58.6 или обща дължина 344м. -Подлез при км 0+227.70 при бул. Стефансон . При пресичането на топлопровод с бул. „Стефансон” се изгражда съоръжение с L=10,30м. под което преминава топлопровод, който не се засяга и не се налага преместването му. Напречния нормален наклон е 2.5%, който е едностранен и се осигурява от кусинета. Пътната плоча е с дебелина 20см и размери 18.3/10.9 м. Връхната конструкция се състой от 17 броя греди с дължина 10.60 метра. Устойте са плътни със средна височина 5,50м. -Естакада при км 3+177 над Ломско шосе при п.в. Ломско шосе.-Констр. схема е четири отворна температурно непрекъсната система разделена на две секции с дилатационна фуги помежду си със средни дължини: 33.81; 2х34.12; 33.81 м или обща дължина 135.86м. Връханта конструкция е съставена от 9 броя прдварително напрегнати греди. Главните греди се монтират върху неопренови лагери с размери 250/400/85мм. -Налез за с. Мрамор над СОП при км 3+996.39 Констр. схема е непрекъсната греда на четири отвора с дължини: 14м; 2х18м; 14м с обща дължина 64м. Връхната конструкция е монолитно едноребресто сечение с две конзолни части подпряни на неупренови лагери. -Надлез над СОП при км 5+108.96 по ССТ-Констр. схема е непрекъсната греда на 4 отвора с дължина 18м; 2х24м и 18м с обща дължина 84м. Връхната конструкция е монолитно двуребресто сечение за всяко платно. Подпирането е в/у неупренови лагери по 6 при всеки стълб с размери 400/500/89мм и по 4 бр. при всеки устой с размери 250/300/85мм. >част изместване и реконструкция на съоръжения на др. ведомства-Изработен е проект за реконстр. на засягащите се от строит. на пътя газопроводи, ел.проводи, водопроводи, канализация, ТТ и ОК кабели с необходимите чертежи и подробни кол. сметки. В тази част е включено и ул.осветление. >част орган. на движението-Израб. е проект за орг. на движението, разделена е на 2 етапа, тъй като към момента на изграждане на обекта бул.„Стефансон”и направл."СОП – Калотина“ от п.в.„Северна скоростна тангента“няма да са изгр.Опр.са доп. кол. хориз. маркировка и вертик. сигнализация представени в доп.кол.с-ка.Ще се изп.само 1 етап от проекта

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 24 от 28.02.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-526971
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 45 - 72216 от 05.03.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2013-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

526971

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.02.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Целите, които са поставени със Закона за обществени поръчки са регламентирани в чл. 1 от същия, като една от тях е осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства. В настоящата обществена поръчка ефективност при разходване на обществени средства би се постигнала само при осигуряване на конкурентна среда за избор на икономически най-изгодното за Възложителя предложение . Фактът, че е отворено ценовото предложение само на един участник, изправя Възложителя пред липсата на реална конкуренция и невъзможност да сравни офертата на допуснатия участник в конкурентна среда, за да бъде избрана икономически най-изгодната от тях. Отстраняването на останалите участници още на етап допустимост или на етап техническо предложение лишава Възложителя от база за съпоставка и възможност за избор, което от своя страна води до невъзможност да се сравни офертата, отговаряща на обявените условия, в конкурентна среда . Видно от методиката за оценка, показателят с най-висока относителна тежест, е именно цената, предлагана от участника в процедурата, но поради невъзможност да бъдат съпоставени заложените в документацията показатели за оценка с други оферти, заложеният от възложителя критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта“ е практически неприложим. Изборът на изпълнител за строителството на обект „Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“ е обществена поръчка с голям обществен интерес. Важността и сложността на обекта, както и неговата прогнозна стойност – 92 720 268 лева без ДДС, предполагат да бъде предоставена възможност на по-голям кръг участници да вземат участие в процедурата, с което да се осигурят по-голяма състезателност и конкурентност, гарантиращи по-целесъобразното разходване на обществените средства, а именно предлагането на по-благоприятна за възложителя цена, която видно от методиката за оценка е от изключителна важност за възложителя. Ценовото предложение на допуснатия участник, 89 947 770,02 лева без ДДС, е само с 2 772 497,98 лева без ДДС по-ниско от прогнозната стойност на поръчката, което предполага, че при осигуряване на по-голяма състезателност и конкурентност, възложителят би имал възможността да разходи обществените средства по-целесъобразно. В допълнение, обществената поръчка за определяне на изпълнител за строителството на обект „Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“ е финансирана със средства по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 година. Доколкото финансирането на поръчката е с европейски средства, то класирането само на един участник би довело до нарушаване принципите на свободна и лоялна конкуренция, на публичност и прозрачност, регламентирани в чл. 2 от Закона за обществените поръчки. С оглед гореизложеното и предвид факта, че Възложителят е публичноправна организация, което го задължава да разходва финансовите средства по възможно най-удачния начин, с предоставената от закона правна възможност за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 2, т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно при наличие само на една оферта, която отговаря на предварително обявените условия от Възложителя , и откриването в последствие на нова обществена поръчка със същия предмет, Възложителят предоставя възможност за участие и на други участници . Целта е постигане на по-голяма публичност и прозрачност, лоялна конкуренция и състезателност, което е предпоставка за избор на икономически най-изгодната оферта.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Стефан Георгиев Чайков
Длъжност: Председател на УС на АПИ