01224-2013-0008

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Мария Гешева, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

Електронен достъп до информация: www.bnb.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3 (03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва: Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина. Избраният изпълнител предоставя за пътуванията най-малко две ценови оферти за съответната дестинация в зависимост от конкретната заявка на възложителя, който си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка. При заявка за хотелска резервация, избраният изпълнител предоставя ценова оферта в зависимост от заявката на възложителя, който запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че предложението за хотелско настаняване не е подходящо по негова преценка.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложен процент отстъпка от такса обслужване за самолетни билети; тежест: 35
Критерий: Освобождаване изцяло/частично в % от дължащите по тарифни условия глоби при смяна на датите на пътуване (за въздушен транспорт); тежест: 20
Критерий: Предложена такса обслужване за хотелски резервации; тежест: 30
Критерий: Предложения на участника за преференции, бонуси и облекчени условия за Възложителя, които са свързани с цени и имат ценово изражение при изпълнение на услугата ; тежест: 8
Критерий: Предложения на участника за преференции, бонуси и облекчени условия за Възложителя, които не сa свързани с цени и нямат ценово изражение при изпълнение на услугата ; тежест: 7
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 139 - 242066 от 19.07.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД08-0035 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

30.08.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД ЕИК: 130589107, ул. "Позитано" № 9 А, Р България 1301, София, Тел.: 02 9814809, Факс: 02 9882859

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 48
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.09.2013 г.