Версия за печат

00080-2012-0056

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Милен Йорданов, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: myordanov@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mh.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Електронен достъп до информация: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Осигуряване на публичност на дейностите по проекти, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването”, а именно: 1.BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”; 2.BG161PO001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен“; 3.BG161PO001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД”, гр. Велико Търново“; 4.BG161PO001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана“; 5.BG161PO001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“; 6.BG161PO001/1.1-08/2010/006 “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”; 7.BG161PO001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания“; 8.BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали“; 9.BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“; 10. BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян“ 11.BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен“; 12.BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“; 13.BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“ 14.BG161PO001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3г.“ в гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Търговище, ”Света Параскева”- гр. София, гр. Габрово, гр. Русе.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на комплексни услуги по организирането и провеждането на пресконференции и официални церемонии; разработване и публикуване на информации в медиите (радио, телевизия и преса); разработване, публикуване и изпълнение на информационни материали (билбордове, информационни, временни и постоянни обяснителни табели, плакати, банери, стикери, тениски, химикалки, папки, бележници и др.), осигуряващи публичност на изпълнението на дейностите по проектите, неразделна част от СРИП на МЗ.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000, 22100000, 79952000, 79416200

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Услуги, свързани с организирането на събития
Консултантски услуги по връзки с обществеността

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
123411.2 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 10 - 015295 от 17.01.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 28 - 045575 от 10.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-17-465 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на СБАЛ по онкология - ЕАД, гр. София”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София, ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9946.8 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-464 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София, ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10111 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-466 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД”, гр. Велико търново“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий № 58, ап. 7, България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 259151

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lechebnizavedenia.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=89.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4691.8 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-467 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий № 58, ап. 7, България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 259151

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lechebnizavedenia.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=89.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10458 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-463 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София , ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8513.25 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-462 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София , ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9691.2 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-468 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий № 58, ап. 7, България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 259151

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lechebnizavedenia.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=89.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7362.25 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-469 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий № 58, ап. 7, България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 259151

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lechebnizavedenia.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=89.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7227.5 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-461 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София , ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10723.7 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-460 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София , ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8645.1 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-470 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Издателска къща АБ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий № 58, ап. 7, България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 259151

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lechebnizavedenia.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=89.

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2450 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-459 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София, ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9806 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-458 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-БУРГАС” АД“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София , ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8805.1 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-17-457 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3г.“ в гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Търговище, ”Света Параскева”- гр. софия, гр. Габрово, гр. Русе
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София , ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В, България 1233, София, Тел.: 02 8321183

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14979.5 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проектът се финансира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2013 г.