Версия за печат

00303-2013-0001

BG-Велики Преслав: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" №58, За: Александър Горчев - Кмет на Община Велики Преслав, Р.България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 44315, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.velikipreslav.bg.

Адрес на профила на купувача: http://velikipreslav.bg/public_commissions.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖИ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Велики Преслав, гр. Велики Преслав
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН” предвижда изграждане на 73 m нов довеждащ колектор Ф600 mm и рехабилитация на 1319 m от съществуващия довеждащ колектор (1288 m Ф600 mm и 31 m Ф800 mm) и 88 m отвеждащ колектор Ф700 mm.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200, 45332300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
121342 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Концептуално решение на цялостното изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, което да гарантира спазването на крайния срок за изпълнение на проекта; тежест: 10
Показател: Технико – технологична концепция за поетапно затваряне на клъстовищата в хода на изпълнение на предвидените СМР; тежест: 15
Показател: Организация на изпълнението на строителството; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 520940 от 29.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 168 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:DIR - 51011116 - C023-S-2- Доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор до ПСОВ на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен
V.1) Дата на сключване договора
29.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Н. И М.“ ООД , ЕИК 127555582, ул. „Рафаил Попов“ № 20, ет.3,ап.12, Р. БЪЛГАРИЯ 9700, ШУМЕН, Тел.: 054 979255

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 121342 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането на възлаганата обществена поръчка е осигурено чрез подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR - 51011116 - C023 / 12.07.2012 г.по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав“ по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. от Оперативна Програма "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”.

VI.2) Допълнителна информация

Настоящата информация съдържа данни за сключен договор по ОП № 2 „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН” , сключен след влизане в сила на Определение № 943/2013 год. на КЗК

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.09.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор