Версия за печат

00007-2013-0013

BG-Мездра: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, За: Диана Павлова, Република България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92116, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Място/места за контакт: Община Мездра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mezdra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mezdra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Мездра”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Територията на Община Мездра
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Мездра” В процедурата се предвиждат три обособени позиции. Позиция 1 със следните подобекти: 1. Ремонт на ул. „Баданец” гр. Мездра 2. Ремонт на ул. „Чавдар” гр. Мездра 3. Ремонт на ул. „Кр. Ташев” с. Руска бяла” 4. Ремонт на ул. „Г. Димитров” с. Дърманци 5. Ремонт на ул. „Хр. Ботев” с. Ребърково 6. Ремонт на ул. „Л. Каравелов” с. Люти дол 7. Ремонт на ул. „7 септември” с.Типченица 8. Ремонт площад с. Лик 9. Ремонт площад с. Цаконица 10. Ремонт улица „Ст. Караджа” гр. Мездра 11. Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Долна Кремена 12. Ремонт на ул. „Отец Паисий” с. Горна Кремена 13. Ремонт на ул. „Г. Генов” с. Моравица 14. Ремонт на ул. „3-ти юни”с. Люти брод 15. Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Зверино Позиция 2 със следните подобекти: 1. Ремонт на ул. „В. Левски” с. Очин дол 2. Ремонт на ул. „Червени дол” с. Елисейна 3. Ремонт на ул. „Шипка” с. Крапец Позиция 3 със следните подобекти: 1. Път VRC 1082 – ІІІ-103 /Мездра-Боденец-Крапец/-/Върбешница-Враца/ 2. Път VRC 1084 /ІV-10303/Мездра-Крапец/-Боденец-Върбешница 3. Път VRC 2032-ІІІ-103/Мездра-Роман/-Г.Кремена-Върбешница 4. Път VRC 1143-/Роман-Струпец/ -Старо село-Брусен-Мездра 5. Път VRC 1148-/Своде-Роман/-Синьо бърдо-Ослен Криводол –Лик- Дърманци -/І-1/ 6. Път SF 02043 – Рашково-Игнатица-/Зверино-Оселна/

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
713946.75 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена за доставка и полагане на 1 тон асфалтова смес; тежест: 70
Показател: цена за 1 кв.м. изкърпване с деб. 4 см.; тежест: 15
Показател: цена за 1 кв.м. изкърпване с деб. 5 см.; тежест: 10
Показател: срок за изпълнение; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 537567 от 18.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа на територията на Община Мездра
V.1) Дата на сключване договора
23.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Автомагистрали Хемус" АД, ЕИК831643461, ул."Георги Сава Раковски" №128, ет.8, Република България 1000, София, Тел.: 02 9533624, E-mail: amhemus@amhemus.eu, Факс: 02 9533582

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 285400 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 285400 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Ремонт на улици на територията на Община Мездра
V.1) Дата на сключване договора
23.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътища Северозапад 2012" ДЗЗД, ЕИК176257183, ул. "Граф Игнатиев" №24, Република България 3400, Монтана, Тел.: 0882 276740, E-mail: roads.m@roads.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 55000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 52250 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Ремонт на улици на територияна на Община Мездра
V.1) Дата на сключване договора
28.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Гарант-90-Цонев и сие" СД, ЕИК 040115601, ул. "28 октомври" №32, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 661545, E-mail: garant90@abv.bg, Факс: 092 624222

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 397100 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 376296.75 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.08.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор