Версия за печат

00689-2012-0005

BG-Ямбол: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970457

община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, За: Ангелина Танева - началник отдел "Обществени поръчки", Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: стая 309, етаж 3

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.tundzha.net.

Електронен достъп до информация: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към обект "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
с. Тенево
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на поръчката е Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа". Канализационната мрежа е приета да бъде изцяло разделна – битова канализационна мрежа с обща дължина 28 438 м и дъждовна канализационна мрежа с обща дължина – 6 416 м. До всеки парцел в населеното място е предвидено канализационно отклонение. От регулацията на с. Тенево до ПСОВ е предвиден довеждащ колектор с дължина 268 м. Канализационната мрежа е предвидена да се изпълни от гофрирани канализационни тръби от полипропилен. В северната равнинна част на населеното място е предвидена канализационна помпена станция за препомпване на отпадъчните води от тази част на селището. Поръчката ще бъде изпълнявана по вече изготвен инвестиционен проект във фаза работен проект и включва изпълнение на следните дейности: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; трасиране на битовата и дъждовна канализация; строително – монтажни работи; единични, комплексни и 72-часови изпитвания; изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване; дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45232440

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
11897909.3 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Гаранционна обезпеченост на обекта; тежест: 10
Критерий: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 40
Критерий: Размер на авансовото плащане; тежест: 5
Критерий: Цена; тежест: 45
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00689-0005-2012

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 8 - 011827 от 13.01.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 71 - 117851 от 12.04.2012 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 80 - 130259 от 25.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 115 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: “Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Канализационна мрежа” към строеж “Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение „ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ”, представляван от „ПЪТНА КОМПАНИЯ-АД - ЕИК-176559274, бул. „Булаир” №9, Р. България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 840101, Факс: 056 840640

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 15205446.66 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11897909.3 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/08/1.10/01/02-58111-64-255.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.08.2013 г.