Версия за печат

00303-2013-0012

BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС СПИРОВ № 58, За: Нина Асенова - ст. специалист "Екология и проекти", България 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 48253, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Място/места за контакт: Нина Асенова - ст. специалист "Екология и проекти"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.velikipreslav.bg..

Адрес на профила на купувача: http://velikipreslav.bg/public_commissions.php..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Велики Преслав
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Заданието за обществена поръчка обхваща Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Велики Преслав. От направените пред - проектни проучвания е установен действителният обем на отпадъците, който е 119 000м3. Рекултивацията се ситуира в три имота общинска собственост, като два от тях 58222.700.4 и 58222.700.5 са с предназначение сметище, а третият 58222.700.6 е със статут на друг вид земеделска земя. Четвъртият имот 58222.700.2 с предназначение горска територия се освобождава от натрупания отпадък за сметка на другите три.Рекултивираната площ от имот 58222.700.2 е 1 400м2. Общо предвидена площ за рекултивация - 25,55 дка. Техническата рекултивация включва следните пластове отдолу нагоре: - запечатващ слой от пръст по откосите, бермите и билото - 20см.; - 50см. минерален запечатващ пласт глина-уплътнена глина на два пласта по 25см. до постигане на водоплътност 109м/сек.; - пръст h=0.2м.; - хумус h=0.3м. Биологична рекултивация: предвижда се за осъществяване след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване и частично захрастяване. Предвидено е изпълнението на комплекс от агрохимичеки, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на частичен пояс от храстова растителност и тревни площи през първите три години след изпълнението на техническата рекултивация. Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена в следните етапи: Іетап - / първа година/ подготовка на почвата за затревяване и маркиране на местата и отваряне на дупките за засаждане на храстовата растителност; ІІетап - затревяване и засаждане на храстова растителност; ІІІетап - поддържане на растителността за период от три години;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112350, 45112360, 45453000

Описание:

Работи по рекултивация на замърсени земи
Работи по възстановяване състоянието на терени
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Заданието за обществена поръчка обхваща Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Велики Преслав. От направените пред - проектни проучвания е установен действителният обем на отпадъците, който е 119 000м3. Рекултивацията се ситуира в три имота общинска собственост, като два от тях 58222.700.4 и 58222.700.5 са с предназначение сметище, а третият 58222.700.6 е със статут на друг вид земеделска земя. Четвъртият имот 58222.700.2 с предназначение горска територия се освобождава от натрупания отпадък за сметка на другите три.Рекултивираната площ от имот 58222.700.2 е 1 400м2. Обща предвидена площ за рекултивация - 25,55дка. Техническата рекултивация включва следните пластове отдолу нагоре: - запечатващ слой от пръст по откосите, бермите и билото - 20см.; - 50см. минерален запечатващ пласт глина-уплътнена глина на два пласта по 25см. до постигане на водоплътност 109м/сек.; - пръст h=0.2м.; - хумус h=0.3м. Биологична рекултивация: предвижда се за осъществяване след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване и частично захрастяване. Предвидено е изпълнението на комплекс от агрохимичеки, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на частичен пояс от храстова растителност и тревни площи през първите три години след изпълнението на техническата рекултивация. Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена в следните етапи: Іетап - / първа година/ подготовка на почвата за затревяване и маркиране на местата и отваряне на дупките за засаждане на храстовата растителност; ІІетап - затревяване и засаждане на храстова растителност; ІІІетап - поддържане на растителността за период от три години;

Прогнозна стойност без ДДС
1079829.89 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Съгласно чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП - не се изисква гаранция за участие. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Обединена Българска Банка АД - гр. Велики Преслав, офис Велики Преслав; банков код BIC: UBBSBGSF; банкова сметка IBAN: IBAN: BG29 UBBS80023300130438

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Цената на договора ще се заплаща под формата на текущи плащания и окончателно плащане с платежно нареждане по банкова сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева: БАНКА IBAN BIC 2. Текущи плащания се предвиждат в обем на ………… лева или ……. % (но не повече от 80 % (осемдесет процента)) от предложената цена за техническата рекултивация и в обем на ………… лева или ……. % (но не повече от 65 % (шестдесет и пет процента) от предложената цена за биологичната рекултивация и се изплащат след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протокол за извършени СМР. Плащанията се извършват по единичните предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени, съгласно ценовата му оферта и приложенията към нея, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, одобрен от комисията за приемане на изпълнението, документите, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на СМР, в съответствие с Наредба №2/2003г. и Наредба №3/2003г., сметка 22 и оригинална фактура за текущото плащане. 3.Окончателното разплащане на техническата рекултивация се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал: - заповед на основание на чл. 23, ал. 1,т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.); - одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V на Наредба №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996г., изм. и доп. бр. 30 от 22.03.2002г.); - акт Обр. 15; - попълнена фактура за размера на окончателното плащане. 4.Окончателното разплащане на биологичната рекултивация се извършва след представяне от Изпълнителя на следните документи в оригинал: - заповед на основание на чл. 23, ал. 1,т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.); - одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от Наредба №26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродукнивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр.30 от 22.03.2002г.); - протокол Образец 16; - попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях, които отговарят на условията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума представят в изпълнение на изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 28, ал. 8 от ЗОП - «документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият» както и «разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението» Съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП - лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник за когото са на лице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, както и по чл. 47, ал. 2,т.1,т.3,т.4 и т. 5 от ЗОП Съдържание Плик № 1 „Документи за подбор”. 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта, по образец №1; 3. Копие на документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран /пререгистриран след 01.01.2008г. по реда на ЗТР, което се удостоверява с декларация / по образец /.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5.Документ - договор или споразумение за създаване на обединението, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващи обединението/консорциума. 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, / по образец/ 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП/по образец/ 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие -Образец №7 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 8. 10. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 11. Доказателства за техническите възможности и квалификацията 12 Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 15.13 Документ за закупена документация за участие - копие. 14. Декларация, че е извършил оглед и се е запознал с условията за строителство на място - Образец № 18. 15. Декларация - Образец № 19.16. Декларация - Образец № 20 17. Декларация - Образец № 21 Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 1. Техническа оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, изготвена по образец - Образец №2, при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката - документи и образци, поставени в Плик №2. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена”. В третия запечатан, непрозрачен плик №3 участникът следва да представи ценовото си предложение, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец №3 , както и анализи на единичните цени. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и на електронен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия на баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2010, 2011 и 2012г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския реги 2. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота от строителството, за последните три (2010, 2011 и 2012г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- Образец № 9 към документацията за участие 3. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника, който ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал. Участникът установен/регистриран извън Република България, доказва съответствието си с поставеното изискване с представянето на заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка професионална отговорност еквивалентна на застраховката професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена в съответствие с държавата, в която е установен/регистриран. 4. Атестация/ удостоверение от обслужваща банка и/или писмо за намерение за кредитиране от банка. Възложителят ще приеме за подходящо представянето и на всеки друг документ с който се доказва наличието напосочения финансов ресурс за реализацията на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е реализирал общ оборот от дейността за предходните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) в размер не по-малко от 3 200 000 (три милиона и двеста хиляди лева) лв. 2. Участникът да е реализирал оборот от строителството, общо за предходните 3 (2010, 2011 и 2012г.) години в размер не по-малко от 1 000 000 (един милион) лв. 3.Участникът трябва да е застрахован за професионална отговорност за строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследсвие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал. Участникът установен/регистриран извън Република България, доказва съответствието си с поставеното изискване с представянето на заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка професионална отговорност еквивалентна на застраховката професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена в съответствие с държавата, в която е установен/регистриран. 4. Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер равен или по-голям от 300 000,00 лева (триста хиляди лева) в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и//, с доказано наличие – доказва се чрез удостоверение от банка. Възложителят ще приеме за подходящо представянето и на всеки друг документ с който се доказва наличието напосочения финансов ресурс за реализацията на поръчката. *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, а изискването за застраховка професионална отговорност по т.3 – до участниците в обединението, които ще изпълняват строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението. При посочване на участие с използване на подизпълнител се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от предмета на поръчката, а документите се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1 Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е с предмет сходен с предмета на обществената поръчка (сроителство на съоръжения и инсталациите за третиране на отпадъци /битови, строителни и производствени/ и за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран.) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите- Образец № 10. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, обхвата и обема на работа, неговата стойност, дата на започване и приключване на работата по него, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. 2 Заверено от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани лица за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с обхват поддържане и експлоатация на депо за битови, строителни и производствени отпадъци, по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват поддържане и експлоатация на депа за битови, строителни и производствени отпадъци.За съответствие с това изискване Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 3 Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката - Образец №11. Списъкът следва да бъде придружена от: • Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, изготвени по образец - Образец №12; Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи); Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката - Образец №13. 4 Декларация, съдържаща списък на механизацията, която участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката - Образец №14. 5.В изпълнение на изискванията по чл.157, ал.2 от ЗУТ за удостоверяване на обстоятелствата по чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, участниците представят Удостоверение за вписване в Централния профессионален регистър на строителя или еквивалентно за изпълнение на строежи от четвърта группа, ІІ-ра категория, буква „г” – заверено копие. За чуждестранни участници, регистрацията следва да е в регистър на държава, в която участникът е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон – заверено копие.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на представяне на офертите, най-малко един договор за строителството, което е с предмет сходен с предмета на поръчката, завършено към датата на подаване на офертата от участника. Възложителят счита обектът за завършен, когато по него има одобрен финален доклад или равностоен документ, издаден от съответния възложител; ***Под сходен с предмета на пърчката се разбира договор за сроителство на съоръжения и инсталациите за третиране на отпадъци /битови, строителни и производствени/ и за закзакриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на: •качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката; • околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката. 3. Участникът трябва да осигури минимум следния квалифициран технически персонал за изпълнение на строително монтажни дейности както следва: •Ръководител на проекта - строителен инженер със специалност „ПГС” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и 10 (десет) години опит в тази област. •Технически ръководител на обекта - строителен инженер (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в друга държава, в която няма съответната специалност) и 7 (седем) години опит в тази област или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията и стаж не по-малко от 10 години. •1 бр. инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 5 годишен опит в тази област •1 бр. Експерт с висше образование, степен магистър или бакалавър, със специалност „Екология” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 3 годишен опит в тази област •1 бр. Специалист - координатор по безопасност и здраве, с минимум 3 години опит в тази област; 4. Участникът трябва да осигури минимум следната механизация за извършване на необходимите дейности - предмет на възлаганата обществена поръчка: Багери 2, Челен товарач (фадрома) 1, Автомобили самосвали 3, Булдозер 4, Шиповиден валяк 1, Скрепери 3, Водоноска 1, Грейдер 1, Колесен трактор с плуг, фреза, редосеялка, валяци, тороразпръсквач 1 5. В изпълнение на изискванията по чл.157, ал.2 от ЗУТ за удостоверяване на обстоятелствата по чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, участниците представят Удостоверение за вписване в Централния профессионален регистър на строителя или еквивалентно за изпълнение на строежи от четвърта группа, ІІ-ра категория, буква „г” – заверено копие. За чуждестранни участници, регистрацията следва да е в регистър на държава, в която участникът е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон – заверено копие. При участие на обединение, изискванията се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При ползване на подизпълнители, изискванията .се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Обяснителна записка – П1; тежест: 30
Показател: Време за реакция - П2; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на докумнтацията е 10 (десет) лева без ДДС, 12 /дванадесет / лв. с включен ДДС. Документацията за участие може да бъде получена в Община Велики Преслав - адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, стая № 203, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Велики Преслав - адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, стая № 203, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Документацията за участие се получава срещу представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена в касата на Община В. Преслав или по бюджетна сметка на Община Велики Преслав: БАНКА:Обединена Българска Банка АД IBAN: BG54 UBBS800 2841 387 2600 BIC: UBBSBGSF Вид плащане 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на Община В. Преслав, адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” №58

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

На заседание, проведено на 14.12.2012г. (Протокол 6) Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е приел максимален размер на финансова помощ от ПУДООС на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, по реда на ПМС № 209/ 2009г., в съответствие със списък с посочени индикативни стойности на проект № DIR-51222031-1 -173, който ПУДООС е представил и защитил пред Оперативна програма „Околна среда 2007-201 Зг.”. Представения от ПУДООС проект е одобрен за финансиране с Решение на УО на Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” с № 310/26.10.2012 г. и включва проекта на община Велики Преслав.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие е достъпна за запознаване на сайта на община В. Преслав, рубрика "Профил на купувача" - http://velikipreslav.bg/public_commissions.php.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ