00022-2013-0008

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Обединено детско заведение "Зорница" с филиал в ж.к.Запад, ул."Княгиня Евдокия" №39, За: Надежда Николова Джиголинова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 63288, E-mail: zornica_odz@abv.bg, Факс: 0331 63288

Място/места за контакт: Надежда Николова Джиголинова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Зорница" с филиал в ж.к.Запад по обособени позиции".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Асеновград, ОДЗ"Зорница" с филиал в ж.к.Запад, ул."Княгиня Евдокия"39
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Настоящата процедура включва доставка на хранителни продукти и е разделена на седем обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – „Плодове и зеленчуци” 2. Обособена позиция №2 – „Хляб” 3. Обособена позиция №3 – „Хлебни изделия” 4. Обособена позиция №4 – „Мляко и млечни продукти” 5. Обособена позиция №5 – „Месо и месни продукти” 6. Обособена позиция №6 – „Замразени продукти, плодови и зеленчукови консерви” 7. Обособена позиция №7 – „Пакетирани стоки, подправки и яйца”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000, 15100000, 15500000, 15220000

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 541465 от 16.05.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Плодове и зеленчуци”
V.1) Дата на сключване договора
19.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Мариана Караянева" ЕИК 825093194, гр.Асеновград, ул."Безово" №19, България 4000, Асеновград, Тел.: 089 8658259

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Мляко и млечни продукти”
V.1) Дата на сключване договора
20.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бор чвор"ЕООД ЕИК 115842311, гр.Пловдив, ул."Карловска" №15А, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 952910, Факс: 032 952910

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.08.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор