Версия за печат

00283-2013-0010

BG-Банско: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова - заместник-кмет на Община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bansko.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на динамична система за визуална комуникация, като част от предоставянето на електронни мобилни услуги, посредством технологията "INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на динамична система за визуална комуникация, като част от предоставянето на електронни мобилни услуги, посредством технологията "INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS". Изпълнителят ще извърши предвидените дейности при условия, изисквания и в обхват, посочен от Възложителя в Техническите спецификации, съгласно подадената от Изпълнителя оферта и при условията на договора, както и при спазване изискванията на действащото българско законодателство.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48000000, 30000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
71287 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ТП - Техническото предложение за реализация на поръчката; тежест: 30
Показател: ЦП - Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 539858 от 30.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-ОП-331 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка и монтаж на динамична система за визуална комуникация, като част от предоставянето на електронни мобилни услуги, посредством технологията "INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS".
V.1) Дата на сключване договора
15.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ФАКТОР-ТС" ЕООД, ЕИК: 131179828, УЛ."ХАН АСПАРУХ" №29, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1463, СОФИЯ, Тел.: 02 9461653

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 71287 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира в рамките на директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ от Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), Програма Гърция- България 2007-2013 г., финансиран 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% национално финансиране.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.08.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор