Версия за печат

00693-2013-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130345786

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, бул. Тотлебен 21, За: Веселина Денчева, България 1606, София, Тел.: 02 9154507, E-mail: marketing@pirogov.bg, Факс: 02 9520062

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirogov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirogov.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на компютърна и мрежова техника

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
бул. Тотлебен 21 отдел СТУ
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка и гаранционна поддръжка на сървърна и компютърна техника, периферни устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и софтуер за нуждите на УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД, съгласно спецификация.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30213000, 30230000

Описание:

Персонални компютри
Компютърно оборудване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
459841.78 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 45 - 072240 от 05.03.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 83 - 139743 от 27.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 111 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ай Би Ес България ЕООД, ЕИК 131086564, ул. Трепетлика 1, България 1000, София, Тел.: 02 9615454

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 78840 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 113 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Алфа Грисин Инфотех Бг, ЕИК 201116433, бул. България 118, България 1000, София, Тел.: 02 4899868

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21228 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 114 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лирекс БГ ООД, ЕИК 121057952, Младост 1, бл. 54А, вх. 1, България 1799, София, Тел.: 02 9691691

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1982.4 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 115 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лирекс БГ ООД, ЕИК 121057952, Младост 1, бл. 54а, вх. 1, България 1799, София, Тел.: 02 9691691

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 90960 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 116 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лирекс Бг ООД, ЕИК 121057952, Младост 1, бл. 54а, вх. 1, България 1799, София, Тел.: 02 9691691

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 188700 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 117 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лирекс Бг ООД, ЕИК 121057952, Младост 1, бл. 54а, вх. 1, България 1799, София, Тел.: 02 9691691

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 43545.6 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 118 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Индекс България ООД, ЕИК 121415869, Младост 1, бл. 54, България 1799, София, Тел.: 02 9573331

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3270 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 119 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Контракс АД, ЕИК 175415627, жк Изток, ул Тинтява 13, България 1113, София, Тел.: 02 9609713

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11648.4 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 120 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Контракс АД, ЕИК 175415627, жк Изток, ул Тинтява 13, България 1113, София, Тел.: 02 9609713

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11712 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 121 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: сключен договор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Корпорация Панда, ЕИК 000885099, бул. Цариградско шосе 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766896

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7955.38 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2013 г.