00339-2013-0024

BG-Ямбол: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Дирекция "Стратегии и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Ваня Андреева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681103, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Ваня Андреева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681103, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: гр. Ямбол, Община Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С настоящата процедура :“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се цели избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на дейността е осигуряване на увереност по отношение на: законосъобразността на проведеите обществени поръчки и на извършените разходи; ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта; осчетоводяването на разходите е извършено съгласно специфичните изисквания. Избраният одитор (Изпълнител) ще има задължението да извършва текущ и окончателен одит по време на изпълнение на проекта с цел неговото успешно реализиране. Финансовият одит по проект „Грижа и подкрепа у дома” по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04-0192–С0001, който се реализира с подкрепата на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, следва да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през цялото времетраене на проекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осъществяване на одит на проекта – текущо, при подготовка на междинни искания за плащане по проекта, и окончателен одит на проекта – след приключване изпълнението на всички дейности по проекта. Всички Доклади за фактическите констатации следва да съдържат информацията посочена в „Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Структурата на всеки доклад за фактическа констатация трябва да съдържа описателна част за извършените дейности, констатации и препоръки. Всеки доклад се представя в два оригинални екземпляра, хартиен носител и СD на български език. Предаването на докладите се извършва с приемо-предавателен протокол в сградата на община Ямбол. Докладите за извършения одитен ангажимент следва да бъдат подписани от водещия одитор или от ръководителя на екипа по надлежния ред с полагането на подпис и печат. Отчитането на извършената работа пред Възложителя става чрез представяне на междинни доклади и окончателен доклад за извършената работа.

Прогнозна стойност без ДДС
1200 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато стойността на поръчката е по чл. 14, ал. 3 от ЗОП. Стойността по настоящата поръчка е по чл. 14, ал. 3 , т. 2 във връзка с чл. 45а, ал. 2, т. 2, буква "б" от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по настоящия Договор ще се извършват, както следва: 1/ Междинни плащания в размер до 50% от стойността на Договора, периодично, след извършване на финансов одит, подписване на двустранен приемо – предавателен протокол 2/ Окончателно плащане в размер на 50% от стойността по чл.2.1, в срок до 30 дни след приемането на окончателния одитен доклад и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя, придружена с подписан приемо-предавателен протокол между страните за цялостното изпълнение на предмета на Договора. Всички фактури, издадени във връзка с разходи по проекта, следва да съдържат: наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащане. Всяка фактура подлежи на предваритерно одобрение от Възложителя. Дължими суми за начислени неустойки /в случай че има такива/ могат да бъдат удържани от Възложителя от всяко едно от междинните плащания или от окончателното плащане. Плащанията към Изпълнителя се извършват в български лева при спазване на реда и условията в настоящия Договор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че Участникът участва като обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в него трябва да сключат договор за участие в откритата процедура. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително писмено споразумение към този договор. В този договор/ споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението (консорциума) и какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението (консорциума) трябва да са определили в договора/ споразумението или в отделно пълномощно едно лице – водещ член, което да представлява обединението пред Възложителя и трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да са определили и наименованието на участника. В договора/ споразумението задължително се посочва представляващия. Договорът/ споразумението трябва да бъде представено от участника в нотариално заверено копие. В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът/ споразумението между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - всички членове на обединението да са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за качественото изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; - водещият член на обединението да е упълномощен да поема задължения, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - всички членове на обединението да са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора и състава му няма да се променя след подаването на офертата. --- не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В процедурата по възлагане обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителя представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Оферта(Образец №1) и списък на документите в плик 1(Образец №1А);2.Адм. сведения за участника (Образец № 2);3.Регистр. документи на участника: (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР или копие от документа за регистр. – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юлили ЕТ, прилагат и удост. за актуално състояние. Чуждестранните юл прилагат еквивалентен документ на съд.или адм.орган от държавата, в която са установени, като документът бъде преведен на бълг. език и легализиран.документ за рег. на чуждестранното лице, съобразно нац. му законодателство, като документът бъде преведен на бълг. език и легализиран (за юл, което не е регистрирано в България);документа за самоличност (копие) за участник- фл.4.Декларации:а) Декларацияпо чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Обр. № 3);б) Декларации по Образци № 5 и 5А(Ког. участникът е чужд. фл или юл, установено/регистрирано извън България следва да приложи еквивалентен документ за деклариране на посочените по-горе обстоятелства съобр. нац. си законодателство.д) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Обр.№ 6);е) Декларация (Обр. № 7);з) Декларация (Обр. № 9);и) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Обр. № 8) Забележка:”Мин.цена на труда” е мин.т размер на заплащане на раб. сила, определен като мин. месечен размер на осиг.доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от ЗБДОО. Органите, от които може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда, заетостта и условията на труд, са НАП, НОИ, РИОСВ, „МТСП” и конкретно „АЗ” и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“(nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).Това указание е само за улеснение на участниците, като не се налага те да представят справка пред Възложителя за тези обстоятелства. За обединения, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.Декларацията се попълва и от подизпълнителя/ите, ако се предвижда/; к) Декларация по Приложение 4; 5.Документ за изпълнение на финан. изисквания към участника съгл. т. 2.4 от документацията (Обр. № 10);6.Списък на осн. договори и доказ. за изпълн. на техн. изисквания към участника, съгласно т. 2.5 от документацията (Обр. №11);7.Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице);8.Нот. зав. пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата (изисква се, когато избраното лице не представлява офиц. участника, съгл. документите за съд.регистрация);9.Нот. зав. пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице от водещия член да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (изисква се когато участникът е обединение, което не е юл и когато тази функция на лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в спораз.) .10.Списък на ключовите експерти (Обр. № 12);11.Автобиографии на предложените ключови експерти (Обр. № 13);12.Документи, доказващи изискуемото образование, правоспособност, опит и квалификация на експерти . 13.Декларации по Обр. № 14 и 14А;*Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се прилагат докум. съгласно чл. 56,ал.2 от ЗОП;Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юл-представя документи съгл. чл.56,ал.3 във вр. с чл.25,ал.8от ЗОП;Офертата се представя съгласно чл.57 от ЗОП;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - Заверени копия от годишния баланс и годишните отчети за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г. Документите да бъдат заверени от лицето представляващо участника с гриф „Вярно с оригинала”. Данните се отразяват и в Приложение №10, Таблица 1. 2. Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - Данните се отразяват и в Образец № 10, Таблица 2. *При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1.Информация за Общия оборот на участникът за последните три години – 2010, 2011, 2012г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си: Да е реализирал оборот, общо за предходните три години от крайния срок на подаване на оферти в размер не по-малък от 3 600 лева без ДДС. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените горе изисквания се прилагат кумулативно за обединението/консорциума (като цяло), не за всеки член на обединението/консорциума по отделно. В случай на участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно дела на тяхното участие. 2.Информация за Оборотът от услуги с предмет, предмета* на поръчката за последните три финансови години – 2010, 2011 и 2012, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, трябва да бъде не по-малък от 2 400 лева без ДДС *Под услуги с предмета на поръчката следва да се разбира: Извършване на одититни услуги. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. **Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. ***Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР, ако е посочен ЕИК, не е необходимо представянето на обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на съответствие с техническите изисквания, Участникът следва да приложи списък на основните договори за услуги (Приложение №11), изпълнени през последните 3 (три) години (считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите); Като доказателства за добро изпълнение на посочените в списъка договори следва да бъдат представяни заверени копия от препоръки към всеки договор, от които са видни предмета на съответния договор, стойността му, обхвата на извършената от Участника/експерта работа, датата на приключването му, както и дали той е извършен професионално и в срок; 2.Списък на ключ. експерти за изпълнение на поръчката(Прил.12) Към списъка се прилагат следните документи: - Професионална автобиография (CV) – /Приложение №13/; - Декларация за разполагаемост на ключов експерт /Приложение №14/; - Декларация по ЗЗЛД /Приложение №14А/; - Документи, доказващи представената информация за изискуемото образование, правоспособност, опит и квалификация на съответния експерт - заверени копия „вярно с оригинала” на: дипломи съобразно изискванията на т. III.2.3. (дясно поле) от обявлението, сертификати, препоръки за добро изпълнение*/референции за доказване на съответния опит/стаж или копие от трудова /осигурителна книжка/, или други документи, доказващи по безспорен начин фактите от професионалната автобиография. *препоръката за добро изпълнение трябва да съдържа информация за предмета на съответния договор, стойността му, обхвата на извършената от експерта работа, датата на приключването му, както и дали той е извършен професионално и в срок. 2.1. Експерт-одиторът следва да притежава и един или повече от следните сертификати, които се прилагат към офертата, както следва: - Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ДЕС), - Certified Public Accountant, CPA; - Certified Financial Services Auditor, CFSA; - Chartered Accountant, CA; - Chartered Certified Accountant, ACCA/FCCA; или еквивалент. *При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има доказан опит във всички описани области, както следва: - Минимум 2 (два) успешно приключили през последните 3 (три) години (считано до крайната дата за подаване на оферти) договора с предмет предмета на поръчката* *Под услуги с предмета на поръчката следва да се разбира: Извършване на одититни услуги. 2. Изисквания към „Ключовите експерти“: Експерт-одитор - Образование: висше; Образователна степен: бакалавър или еквивалент; - Да има доказана професионална квалификация в областта на одита; - Да има не по-малко от 2 (две) години опит от одитна дейност и/или част от одиторски екип. - Да има опит при извършване на одитни услуги на поне 1 (един) проект, финансиран със средства от ЕС или други донори *Под услуги с предмета на поръчката следва да се разбира: Извършване на одититни услуги. **При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.09.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП,когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56,ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.09.2013 г.  Час: 14:00
Място

стая № 203 в сградата на Община Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цела могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Одитът по проект „Грижа и подкрепа у дома” по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04-0192–С0001, който се реализира с подкрепата на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, следва да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през цялото времетраене на проекта.

VI.3) Допълнителна информация

Стойността на обществената поръчка попада в границите, определени в чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, което е основание да се ползват опростените правила и срока за изпращане на обявлението до РОП е 40 дни. Срокът от 40 се намаля до 28 дни, защото Възложителя се възползва от правото си да изпрати обявлението съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Документацията за участие в настоящата обществена поръчка няма да се закупува. Заинтересованите лица могат да получат свободно чрез изтегляне документацията за участие в процедурата по електронен път на следния адрес http://www.yambol.bg , в раздел „Обществени поръчки”.Документацията ще бъде достъпна на посочения адрес до 02.09.2013г., 17:00 часа. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до изтичането на срока за получаване на документацията. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят осигурява пълен електронен достъп и ще публикува поетапно разясненията на следния електронен адрес http://www.yambol.bg, в раздел „Обществени поръчки” към съответната обществена поръчка – „Разяснения”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120,ал.5,т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ