Версия за печат

00470-2013-0005

BG-с.Черноочене: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул."Шеста" № 9, За: Селями Бейсим Мустафа - заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Друг: Общината и обслужващите звенаДруго (моля пояснете): Общината и обслужващите звена

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на гориво - смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства - общинска собственост" - Община Черноочене, Област Кърджали.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Доставката ще се извършва на място, посочено от Изпълнителя - постоянен пункт на територията на Община Черноочене и възможност за зареждане в цялата страна.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка на гориво - смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства - общинска собственост" - Община Черноочене, Област Кърджали, както следв:горива - бензин А-92Н и А-95Н, дизелово гориво; масла-двигателно за бензинови и дизелови двигатели, транмисионно, хидравлично; антифриз; спирачна течност; автокозметика-течност за стъклоумиватели против замръзване, гюдерия за подсушаване, силиконов освежаващ спрей, спрей за гуми, спрей за ключалки против замръзване, ароматизатор течен и др." Водачите на МПС ще зареждат с бензин и евродизел, с масла, както и с други консумативи от съответните бензиностанции на кандидата, спечелил открита процедура. Количествата са в рамките на нуждите на Община Черноочене за три години от датата на сключване на договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09132000, 09132100, 09200000, 09210000, 09211000, 09211100, 09211400, 09211900, 09240000, 09211600, 09211650, 24951000, 24951100, 24951311, 31400000, 34312200, 39831500, 42913300

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Бензин
Безоловен бензин
Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти
Смазочни препарати
Смазочни масла и препарати
Моторни масла
Масла за зъбни предавки
Смазочни двигателни масла
Масла и продукти, получени от или на базата на въглища
Масла за хидравлични системи и за други цели
Спирачни течности
Греси и смазочни препарати
Смазочни вещества
Антифриз
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента
Запалителни свещи
Почистващи препарати за автомобили
Маслени филтри

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
300000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 533195 от 29.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Доставка на гориво-смазочни материали, авто-козметика и други консумативи за транспортните средства – общинска собственост”, Община Черноочене, Област Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
31.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Петрол" АД гр.София; ЕИК:831496285, гр.София, Община Столична, район "Лозенец", бул."Черни връх", № 43, Република България 1407, гр.София, Тел.: 02 4960300, E-mail: offisse@petrol.bg, Факс: 02 4960352

URL: www.petrol.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 300000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 300000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение № 102 от 25.03.2013 г. на Кмета на Община Черноочене, Област Кърджали. Участникът да работи с екологични чисти продукти съгласно изискванията на БДС и други международни стандарти. Доставките да са придружени със сертификат за качество и за производство, съгласно фирмената техническа спецификация на основния производител.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18, Република българия 1000, гр.София, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.08.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор