Версия за печат

00479-2013-0014

BG-БАЛЧИК:

РЕШЕНИЕ

Номер: 87 от 01.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: ДИМИТРИН ДИМИТРОВ, БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 71053, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 71053

Място/места за контакт: ДИРЕКТОР "ТЕМСЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване“, възлагана в изпълнение на проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „ доставки”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване“ Договорът за изпълнение на проекта между Община Балчик и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е сключен на 19.07.2012-г. с № BG161РО001/3.1-03/2010/005, съобразно който Община Балчик е Бенефициент по проекта. Проектно предложение „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик” За обект „Мелницата „ ще бъде закупено следното оборудване: 1. Рецепционен плот - Фурнировани плоскости (50 мм) и стъкло (10 мм), модул 340/60/116 – 1 брой 2. Рецепционен плот - Фурнировани плоскости (50 мм) и стъкло (10 мм), модул 385/60/116 – 1 брой 3. Прожекционен екран - 480/300 см – 3 броя 4. Мултимедиен проектор - DLP, мин 2100 ANSI лумена, wi fi, LAN – 3 броя 5. Многофункционална преградна модулна конструкция за изграждане на изложбени пространства, сцени и др. и преграждане на зали За обект "Текето" ще бъде доставено следното оборудване: 1.Офис стол – 2, 2. Основно бюро право – 2, 3. Контейнер 3 чекмеджета с ключ – 2, 4. Етажерка открита – 4, 5. Етажерка с врати – 2, 6. Закачалка – 1, 7. Сейф – 1, 8. Компютър – 2, 9. Монитор – 2, 10. Принтер – 1, 11. Стелаж 1500х750х300 – 4, 12. Стелаж 1850х900х400 – 6, 13. Посетителски стол – 42, 14. Подвижен модул сцена – 18, 15. Миндер 300х42х45 – 8бр. За анимацията на трите обекта ще бъде закупена интерпратативна техника за вербално представяне на туристическите атракции – 100 броя. Ще бъде изготвен софтуеър и интерпретативни програми за вербално представяне на туристическите атракции на 5 езика - Изготвяне на софтуеър за интерпретативна техника за самостоятелно анимиране на атракциите, подготовка на интерпретативна програма за атракциите, Продължителност на интерпретативната програма 1 час, говор и местна музика, на български, английски, руски, немски и румънски

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

39200000, 30200000

Описание:

Обзавеждане
Компютърно оборудване и принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 82 от 26.07.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 479-2013-14
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.07.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени пропуски при откриваенто, които не могат да бъдат отстранени, без това да променя условията, при които е обявена процедурата

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ
Длъжност: КМЕТ