Версия за печат

01131-2013-0002

BG-Димитровград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 65 от 01.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"ВиК"ООД - Димитровград, ул."Захари Зограф" 36, За: Виолета Йорданова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 97000, E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com, Факс: 0391 61874

Място/места за контакт: Виолета Йорданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikdg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikdg.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2. Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2. Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200, 09122100, 09123000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Газ пропан
Природен газ

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 48 от 17.06.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-546019
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1131-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

546019

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.06.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В посочения в обявлението срок не е подадена нито една оферта по обособена позиция № 2.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 2 "Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград".

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Тихомир Иванов Гочев
Длъжност: Управител