Версия за печат

00479-2013-0014

BG-БАЛЧИК:

РЕШЕНИЕ

Номер: 83 от 30.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: ДИМИТРИН ДИМИТРОВ, БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 71053, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 71053

Място/места за контакт: ДИРЕКТОР "ТЕМСЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване“, възлагана в изпълнение на проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „ доставки”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване“ Договорът за изпълнение на проекта между Община Балчик и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е сключен на 19.07.2012-г. с № BG161РО001/3.1-03/2010/005, съобразно който Община Балчик е Бенефициент по проекта. Проектно предложение „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик” За обект „Мелницата „ ще бъде закупено следното оборудване: 1. Рецепционен плот - Фурнировани плоскости (50 мм) и стъкло (10 мм), модул 340/60/116 – 1 брой 2. Рецепционен плот - Фурнировани плоскости (50 мм) и стъкло (10 мм), модул 385/60/116 – 1 брой 3. Прожекционен екран - 480/300 см – 3 броя 4. Мултимедиен проектор - DLP, мин 2100 ANSI лумена, wi fi, LAN – 3 броя 5. Многофункционална преградна модулна конструкция за изграждане на изложбени пространства, сцени и др. и преграждане на зали За обект "Текето" ще бъде доставено следното оборудване: 1.Офис стол – 2, 2. Основно бюро право – 2, 3. Контейнер 3 чекмеджета с ключ – 2, 4. Етажерка открита – 4, 5. Етажерка с врати – 2, 6. Закачалка – 1, 7. Сейф – 1, 8. Компютър – 2, 9. Монитор – 2, 10. Принтер – 1, 11. Стелаж 1500х750х300 – 4, 12. Стелаж 1850х900х400 – 6, 13. Посетителски стол – 42, 14. Подвижен модул сцена – 18, 15. Миндер 300х42х45 – 8бр. За анимацията на трите обекта ще бъде закупена интерпратативна техника за вербално представяне на туристическите атракции – 100 броя. Ще бъде изготвен софтуеър и интерпретативни програми за вербално представяне на туристическите атракции на 5 езика - Изготвяне на софтуеър за интерпретативна техника за самостоятелно анимиране на атракциите, подготовка на интерпретативна програма за атракциите, Продължителност на интерпретативната програма 1 час, говор и местна музика, на български, английски, руски, немски и румънски

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

39200000, 30200000

Описание:

Обзавеждане
Компютърно оборудване и принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 82 от 29.07.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 479-2013-14
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.07.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Гаранцията за участие е в размер на: • За обособена позиция № 1 - 80 (осемдесет) лв. • За обособена позиция № 2 – 2 000 (две хиляди) лв. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: УниКредит Булбанк АД - клон Балчик Банков код (BIC): UNICRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR 9660 3324 00521 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Балчик или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: УниКредит Булбанк АД - клон Балчик Банков код (BIC): UNICRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR 9660 3324 00521 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Да се чете:

Гаранцията за участие е в размер на: • За обособена позиция № 1 - 80 (осемдесет) лв. • За обособена позиция № 2 – 2 000 (две хиляди) лв. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: УниКредит Булбанк АД - клон Балчик Банков код (BIC): UNICRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR 9660 3324 0052 12 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Балчик или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка: УниКредит Булбанк АД - клон Балчик Банков код (BIC): UNICRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG11 UNCR 9660 3324 0052 12 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие

Вместо:

Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на Община Балчик- на адрес: 9600 гр. Балчик, площад "21 септември" №6, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Балчик- на адрес: 9600 гр. Балчик, площад "21 септември" №6, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена • по бюджетна сметка на Община Балчик: Банка: УникредитБулбанк АД BIC: UNCRBGSF IBAN: BG11UNCR 9660 3324 005212, код за плащане 447000, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката. или • на касата в Община Балчик. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Балчик (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.balchik.bg/

Да се чете:

Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на Община Балчик- на адрес: 9600 гр. Балчик, площад "21 септември" №6, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Балчик- на адрес: 9600 гр. Балчик, площад "21 септември" №6, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена • по бюджетна сметка на Община Балчик: Банка: УникредитБулбанк АД BIC: UNCRBGSF IBAN: BG38 UNCR 9660 8497 5033 15 , код за плащане 447000, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката. или • на касата в Община Балчик. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Балчик (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.balchik.bg/

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ
Длъжност: КМЕТ