Версия за печат

00662-2013-0023

BG-Раднево: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817956

Община Раднево, ул. Митьо Станев № 1, За: Димитър Димитров - Директор Дирекция "Обществени поръчки", Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 81235, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: obshtina.radnevo.net (radnevo.acstre.com).

Адрес на профила на купувача: obshtina.radnevo.net (radnevo.acstre.com).

Електронен достъп до информация: obshtina.radnevo.net (radnevo.acstre.com).

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Раднево, кв. „Гарова махала”, кв. „Гипсово”.
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изграждане, възстановяване, рехабилитация на водоснабдителната, рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Раднево и изграждане на 2 бр. нови помпени станция в кв. „Гарова махала“ и кв. “Гипсово”, изграждане на 3 бр.нови тласкатели и рехабилитация на 1 бр. съществуваща помпена станция до ПСОВ (кв. “Гарова махала”) и рехабилитация и доизграждане на напорен тръбопровод (тласкател) до нова ПСОВ на гр. Раднево

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

(1) рехабилитация на 16,758 км от водоснабдителната мрежа на гр. Раднево в това число: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническите проекти и количествените сметки. - дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. (2) рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Раднево - разширяване на мрежата - изграждане на 13.841 км гравитачни канали; рехабилитация на 3,035 км съществуващи канали и подмяната им с нови, в това число: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническите проекти и количествените сметки. - дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. (3) проектиране на фаза технически проект и изграждане на 2 бр. нови помпени станции и 3 бр. нови тласкатели, проектиране и рехабилитация на 1 бр. съществуваща помпена станция и рехабилитация и доизграждане на довеждащ напорен тръбопровод (тласкател), в това число: - проектиране на фаза технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, работните проекти и количествените сметки. - дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Стойност, без да се включва ДДС
20026625.89 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

28.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Възложителя: Банка: „Общинска банка” АД, офис - гр. Раднево, Банков код (BIC): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 79 SOMB 9130 33 397068 01 Гаранцията за участие е в размер на100 000 лв.(сто хиляди лева). Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; - е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранциите за участие се освобождават, както следва: - на отстранените участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на Изпълнител; - на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за обществената поръчка; - на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността му. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по сметка на Възложителя посочена в т.1 : Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 4 (четири) месеца, след датата на приключване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава съгласно клаузите на проекта на договор. Гаранцията трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение. 3.След подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Изпълнителят следва да внесе гаранция за авансово плащане в следната форма: Банкова гаранция в полза на Възложителя, представляваща 100 % от стойността на искания аванс, който е в размер на 10% от общата стойност на Договора без непредвидените разходи. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осигурява по проект на Община Раднево – „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево” , финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.”. Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. Схема на плащане : 1. Авансово плащане в размер на 10% (десет) процента от общата стойност на договора без непредвидените разходи, платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни след получаване на аванс от финансиращия орган и издаване на фактура от изпълнителя, което ще бъде приспадано по 20% от стойността на аванса във всяко междинно плащане до изчерпването му, след което се освобождава гаранцията за авансовото плащане. Авансовото плащане се гарантира с банкова гаранция от страна на Изпълнителя със срок на валидност до срока на изпълнение на договора, представляваща 100 % от стойността на искания аванс.Изпълнителят следва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи за оборудване и строителни материали,които са му необходими за изпълнението на договора.Изпълнителят доказва,че е използвал авансовото плащане, съгласно предназначението му чрез представяне на копия от фактури,др.платежни документи и/или договори. 2.На Изпълнителя се заплащат междинни плащания на база на съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция.Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на настоящата поръчка без непредвидените разходи. Всяко следващо плащане трябва да е не по-малко или равно на 5% изпълнение от Цената за изпълнение на настоящата поръчка без непредвидените разходи и представяне на съответните протоколи, доказващи изпълнението на съответния вид работа.Междинните плащания са платими в срок от 30 (тридесет) календарни дни след действително извършените и приетите от строителния надзор (за завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните и действително извършени видове строителни работи) с протокол обр. №19 СМР и след представяне на оргинална фактура,съгласно условията на договора.Тези плащания не могат да надхвърлят 80% от общо договорената сума,включително и получения аванс по предходната точка.3.Окончателното плащане,което включва 20 % от стойността на договора без непредвидените разходи и стойността на всички непредвидени разходи отчетени,съгласно документите посочени в проекта на договор. Окончателното плащане се осъществява в срок от 30 (тридесет) календарни дни от одобрението от страна на Възложителя на фактурата за окончателното плащане,съгласно условията на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да съблюдава изискванията за информация и публичност, приложими за проекти съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и в частност за проекти, съ-финансирани от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се съблюдават Насоките за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП Околна среда 2007 – 2013 г.След сключване на договора за обществена поръчка възложителят предоставя указания към изпълнителя във връзка с изпълнение на мерките за информация и публичност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)към Камарата на строителите в РБългария,за изпълнение на строежи от IV-та група,II-ра категория,съгласно чл.5,ал.6,т.4.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя(ПРВВЦПРС),във връзка с чл.137,ал.1,т.3,буква „б” от ЗУТ.Участникът трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в РБългария за изпълнение на строежи от IV-та група,II-ра категория,съгласно чл.5,ал.6,т.4.3.1. от ПРВВЦПРС,във връзка с чл.137,ал.1,т.3, буква „б” от ЗУТ.Чуждестранните юридически лица представят съответен валиден еквивалентен документ,доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата,в която е установен,или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи,съгласно националното му законодателство. Всяка оферта за участие в процедурата задължително трябва да съдържа:Плик №1 „Документи за подбор” вкл.следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал);2.Оферта – (по обр.); 3.Административни сведения - (по обр.);4.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – (по обр.);5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – (по обр.);6.Копие от документа за регистрация или посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР-когато участника е регистрирано в РБългария юридическо лице или едноличен търговец. Документ за актуално състояние се прилага,когато участникът не е посочил ЕИК /чл.24, ал.1 ППЗОП/, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документ за регистрация.Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод.Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност.Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод. 7.Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице - споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка - в оригинал или нотариално заверено копие и в него задължително трябва да е посочен представляващия Обединението.8.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника(описани в поле III.2.2).9Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника(описани в поле III.2.3).10.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (по обр.), с изключение на обстоятелствата по буква „е“.11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.2 предл. първо, т.2а предл.първо и т. 5 от ЗОП (по обр.).По отношение на обстоятелствата, регламентирани в чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП, участникът следва да декларира, че не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност,свързани със СМР.Участниците не следва да декларират обстоятелства, касаещи нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.12.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП (по обр.);13.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП (по обр.);14.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП (по обр.);15.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП (по обр.);16.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им,с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (по обр.)17.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- (по обр.). Продължава в раздел VІ.3 "Допълнителна информация"

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – за юридическите лица и едноличните търговци или декларация, че същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично достъпни.В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите,когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата,в която е установен.В случай,че съобразно законодателството на държавата,в която Участника е установен,не е регламентирано съставянето на справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство,тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната,в която е установен. 2.Декларация за общия оборот от дейността на участника и оборота от дейността му от строителство,сходно с предмета на обществената поръчка в т.ч. и описание на извършваните дейности,вкл. стойностите,период на изпълнение и получателите,за последните 3 финансови години (2010г.,2011г. и 2012г.), в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си-по образец. 3.Заверено от участника копие от Застраховка„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ със срок на валидност не по-малко от 180 календарни дни след датата,определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.За участник, установен/регистриран извън РБългария застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника.Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета и категорията на строежа,обект на обществената поръчка. Когато Участникът в процедурата е Обединение,което не е юридическо лице документите по т.1 и т.2 се представят само за тези членове на Обединението,чрез които то,като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор,посочени от Възложителя.Застраховката по т.3 следва да бъде представена от тези от членовете в него,които ще изпълняват дейностите по проектиране и строителство.Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители,документите се представят за всеки от посочените подизпълнители,съобразно вида и дела на неговото участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Реализиран общ оборот от дейността за последните три години(2010г.,2011г., 2012г.),в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си,в размер на не по-малко от 40 000 000 лв. (четиридесет милиона лева),без включен ДДС. 2.Оборот от строителство на обекти,сходни с предмета на поръчката общо за последните три години (2010г.,2011г. и 2012г.),в зависимост от датата,на която е учреден или е започнал дейността си,в размер на не по-малко от 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева), без включен ДДС. Под „обекти с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“ се разбира:изпълнение на СМР или СРР– изграждане/изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт(нямащ характер на текущ ремонт) на съществуващи ВиК мрежи и съоръжения към тях-главни,довеждащи,улични водопроводи,канализационни мрежи,в това число и сградни отклонения,помпени станции. 3.Участникът следва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категорията строеж на обектите на обществената поръчка (минималната застрахователна сума,определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.)за извършване на строителство).Застраховката за професионална отговорност при строителството,следва да е с минимален праг,отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди,причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.За участник, установен/регистриран в РБългария,застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.За участник, установен/регистриран извън РБългария застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ,но направена съгласно законодателството на държавата,където е установен/регистриран участника. При участие на обединения,които не са юридически лица,критериите за подбор се прилагат към обединението участник,а не към всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката,съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка,ако не отговаря на някое от горните изисквания след прилагане на чл. 68 ал.8 и ал.9 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък с основните договори,доказващи опит на участника в сходно с обекта на обществената поръчка строителство,изпълнени през последните 5 г., считано до датата на подаване на офертата - по образец.В списъка с изпълнени договори следва да бъдат посочени и вписани само най-важните строителни обекти,сходни с предмета на обществената поръчка,които в съвкупност покриват минималните изисквания на Възложителя.За всеки, посочен в списъка договор трябва да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни,като:копия на акт обр.19,акт обр.16 и др. 2.Препоръки за добро изпълнение на договорите по т. 1 от предишни Възложители.Към всеки,посочен в списъка договор следва да има приложена референция/препоръка за добро изпълнение,съдържаща всички задължителни реквизити,съобразно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (стойност,период на изпълнение и място на строителството,получател и качество на изпълнението на възложените дейности-дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания).Препоръките трябва да имат всички реквизити на официална кореспонденция–изходящ номер,дата,печат и подпис на лице с представителна власт. 3.Декларация за водещия инженерно-техническия състав на Участника,определен за изпълнение на строителството на обекта-по образец. 4.Професионални автобиографии (по обр.) и документи,удостоверяващи образованието,професионалната квалификация и опит на експертите от инженерно-техническия състав на участника. 5.Декларация (по обр.) от всеки един от експертите,част от екипа на участника,за ангажираност в изпълнението на поръчката,за принадлежност и наличност. 6.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стадарт ISO 9001:2008 или еквивалент,с предметен обхват в областта на строителството. 7.Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент,с предметен обхват в областта на строителството; Съобразно чл.53,ал.4 от ЗОП Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки,както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юрид. лице документите по т.1 -5 се представят само за участниците,чрез които обед. доказва съответствието си с критериите за подбор,разписани в дясната колона,а документите по т. 6-7 се представят от тези членове на обед.,които,според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1-7 се представят за всеки от тях, съобразно вида и дела на неговото участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да докаже,че през предходните 5 год.,считано до датата на подаване на офертата има успешно изпълнени минимум 3бр. договора за строително-монтажни или ремонтни работи,сходни с предмета на обществената поръчка–изграждане/изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт(нямащ характер на текущ ремонт)на съществуващи ВиК мрежи и съоръжения към тях-главни,довеждащи,улични водопроводи,канализационни мрежи,в т.ч. и сградни отклонения,помпени станции.2.Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав от ключови експерти,притежаващи необходимата професионална квалификация и опит,съответстващи на спецификата на обществената поръчка,пряко ангажирани за изпълнението на строителството на пълен работен ден в гр. Раднево за периода на СМР и на разположение при необходимост през периода на гаранционна отговорност,със следните минимални изисквания към тях:2.1.Ключов експерт Ръководител на екипа:а)дипломиран строителен инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация“,„Хидротехническо строителство” или „Хидромелиоративно строителство”;б)минимум 10 г. стаж по специалността;в)минимум 5г. опит в управление на инфраструктурни проекти;г)опит като Ръководител екип или Ръководител строителен обект на минимум 1 сходен обект(строителство на нови и/или рехабилитация на съществуващи ВиК мрежи и съоръжения);2.2.Ключ.експ.Технически ръководител-минимум 2 в предвид обема на СМР:а)дипломиран строителен инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация“,или строителен техник със специалност „Водоснабдяване и канализация“;б)мин. 10 г. стаж по специалността;в)мин.3 г. опит в управлението на инфраструктурни обекти;г)опит в мин.1 сходен обект(строителство на нови и/или рехабилитация на съществуващи ВиК мрежи и съоръжения)като технически ръководител/ръководител обект или помощник – ръководител/технически ръководител.2.3.Ключ.експ. ВиК-инженер:а)„магистър”,специалност “Водоснабдяване и канализация”;б)мин.5 г. професионален стаж по специалността.2.4.Ключ.експ.Пътен инженер:а)дипломиран строителен инженер със специалност„Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“;б)мин.5 г. професионален опит в изпълнение на СМР на пътна инфраструктура.2.5.Ключ.експ.Проектант ВиК:а) строителен инженер „магистър” ВиК;б) пълна проектантска правоспособност;в)мин. 5 г. професионален опит в проектирането на ВиК съоражения;2.6.Ключ.експ. Проектант Конструкции:а)строителен инженер „магистър” Строителство на сгради и съоръжения;б)пълна проектантска правоспособност;в)мин. 5 г. професионален опит по специалността;2.7.Ключ.експ. Проектант Електротехническа и КИП и А:а)строителен инженер „магистър” Електротехника или еквивалентна;б)пълна проектантска правоспособност;в)мин. 5г. професионален опит по специалността;2.8.Ключ. експ. Проектант Геодезия и Вертикална планировка:а)строителен инженер „магистър” Геодезия;б)пълна проектантска правоспособност;в)мин. 5г. професионален опит по специалността;2.9.Ключ.експ. Проектант Паркоустроиство и благоустройство:а)„магистър” Ландшафтна архитектура;б)пълна проектантска правоспособност;в)мин. 5г. професионален опит по специалността;2.10.Ключ.експ. Архитект:а)„магистър” Архитектура;б)пълна проектантска правоспособност;в)мин. 5г. професионален опит по специалността;2.11.Ключ.експ. Отговорник по контрола на качеството:а)придобита професионална квалификация,отговаряща на изискванията на чл.163а,ал.2 от ЗУТ;б)мин.3г. професионален стаж по специалността;в)има валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ,удостоверяващ,че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството; Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация"

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обяснителна записка по работна програма; тежест: 25
Показател: Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора и мерките за намаляването им или недопускането им; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 039 - 061681 от 23.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

Община Раднево, ул."Митьо Станев" №1, етаж 3, зала 315

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект DIR 51011116-50-134 „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел ІІІ.2.1): 18.Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП(по обр.).Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в РБългария,където трябва да се извършат услугите от Агенция по заетостта и ИА„Главна инспекция по труда“;19.Документ за внесена гаранция за участие-в оригинал;20.Декларация(свободен текст),че участникът е извършил оглед на обекта,предмет на поръчката,а в случай,че не е извършил оглед–че няма да се позове на грешка в предмета,с оглед което да се откаже от сключване на договор за изпълнение на поръчката;21.Декларация от членовете на обединението (по обр.)- ако е приложима.(Декларират се обстоятелства свързани с отговорността и участието на членовете на обединението за срока на изпълнение на договора,упълномощаване на водещия член и разпределението на дейностите);22.Изрично,нотариално заверено пълномощно на лицето,което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване);23.Декларация за приемане на условията в проекта на договор–(по обр.).ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”(по обр.);ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”(по обр.).Наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1,2,т.2а,,3,4 и 5 води до отстраняване на участника от процедурата. Продължение от Раздел ІІІ.2.3: 2.12.Ключ.експ. Координатор по безопасност и здраве:а)придобита професионална квалификация,отговаряща на изискванията на чл.163а,ал.2 от ЗУТ;б)притежава валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на дейност,съобразно изискванията на ЗБУТ.Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката,при условие че представи документи,доказващи,че има на свое разположение тези ресурси.Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица; 3.Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент,с предметен обхват в областта на строителството;4.Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството.При участие на обединения,които не са юридически лица,критериите за подбор се прилагат към обединението участник,а не към всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката,съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка,ако не отговаря на някое от горните изисквания след прилагане на чл.68 ал.8 и ал.9 от ЗОП. Достъп до документацията за участие в електронен формат,може да бъде намерен на интернет страницата на Община Раднево-obshtina.radnevo.net(radnevo.acstre.com)–раздел „Профил на купувача – Обществени поръчки” Определяне на срокове в процедурата. Съгласно чл.64 ал.3 от ЗОП срокът е намален:със 7 дни,тъй като обявлението е изпратено по електронен път.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

При условията и по реда на чл. 120 , ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ