Версия за печат

00423-2013-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-12-143 от 26.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9212722; 02 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 02 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www/ metropolitan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Проект за разширение на метрото в София, втора метролиния; Участък от МС "Джеймс Баучер" /МС ІІ-11, км.10+452/ до МС ІІ-12 с линеен пункт след нея /км.11+752/

II.3) Кратко описание на поръчката

Столична община – “Метрополитен” ЕАД планира да продължи разширението на метрото в гр.София, което се основава на актуализираната генерална метросхема, приета с Общия градоустройствен план на София. Съгласно нея трасето на втори метродиаметър продължава по бул. „Черни връх” от ул. „Елин връх” до ул. „Филип Кутев”, която по регулация е в сервитута на бъдещия бул. „Тодор Каблешков”. Предмет на този проект е продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС II-11 „Джеймс Баучер” /км 10+452/ до км 11+752,70 с МС II-12. Общата дължина на трасето е 1301м, включващо междустанционни тунели, една метростанция и след нея - линеен участък за т.н. „топъл резерв” и обръщане на посоката на движение на метровлаковете през бретелно релсово съоръжение. Новопроектираната МС ІІ-12 е ситуирана между кръстовищата на бул. „Черни връх” с ул.”Сребърна” /ул. „Хенрих Ибсен”/ – северен вестибюл и бул. „Тодор Каблешков” /по регулация/ - южен вестибюл. Северният вестибюл на МС ІІ-12 е свързан с подлез при кръстовището на бул. „Черни връх” с ул. „Сребърна”, който е с 4 входа. Южният вестибюл на метростанцията е свързан с подлез при кръстовището на бул. „Черни връх” с ул. „Филип Кутев”. В обхвата на проекта ще се изграждат два входа от северната страна, а при реализацията на пробива на бул. „Тодор Каблешков” подлезът ще се разшири и ще се доизградят още два южни входа. Метростанцията, която е със странични перони, е предвидено да бъде оборудвана с общофункционални асансьори, които ще се ползват и от лица с физически увреждания, както и с ескалатори при преодоляване на разлика във височините по-голяма от 4м. Идейният проект предвижда тунелът от км 10+452 до км 11+233 да е двупътен с дъгово очертание на напречното сечение и да се изгражда по Нов австрийски тунелен метод /НАТМ/. Работната му шахта е ситуирана при трамвайното ухо и посоката на работа е от нея към ул. „Елин връх”. Останалата част на тунелите също са двупътни, но са с правоъгълни напречни сечения. Проектното решение е тези тунели и метростанцията да се изграждат по открит метод – укрепени с шлицови стени изкопи.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45220000, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-12-103 от 20.05.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-542069
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 98 - 167125 от 23.05.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 423-2013-7
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

542069

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

20.05.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
05/08/2013 12:00
Да се чете:
12/08/2013 12:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

В раздел IV.3.3 от обявлението: Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи:

Вместо:
26/07/2013 12:00
Да се чете:
02/08/2013 12:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

В раздел IV.3.8 от обявлението: Условия за отваряне на оферти

Вместо:
05/08/2013 14:00
Да се чете:
12/08/2013 14:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов
Длъжност: Изпълнителен директор