Версия за печат

00530-2013-0026

BG-Пловдив: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив, ул. "Скопие" № 106, За: Светла Тименова, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 935497, E-mail: s.timenova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул." Скопие" 106
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково” .

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Място на изпълнение на поръчката са сградите на съответните структурни единици на НАП, а именно: • за ТД на НАП Пловдив, офис Смолян – гр. Смолян, бул. България № 12, етаж 5-ти; • за ТД на НАП Пловдив, офис Хасково – гр. Хасково, пл. Свобода № 2, ул. Отец Паисий № 25 и бул. България № 152, етаж 8-ми.
Код NUTS: BG42
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50711000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
16000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска часова ставка без ДДС за изпълнение на работи по ремонт и поддържане на електрическите инсталации; тежест: 85
Показател: Най-ниска цена без ДДС за еднократен цялостен профилактичен преглед при приемане на електрическите инсталации ; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение за откриване на процедурата изх. № РД-44-4/30.04.2013 г. на директора на ТД на НАП Пловдив.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 526411 от 28.02.2013 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 539597 от 30.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 42 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградата на ТД на НАП Пловдив, в град Смолян ”.
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Красин" ООД, ЕИК 120548749, гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 10, Република България 4700, гр. Смолян, Тел.: 0301 60890, E-mail: office@krassin.com, Факс: 0301 68099

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7000 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 43 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в град Хасково" .
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕЛШАНС" ООД, ЕИК 126087974, ул." Булаир" № 19-25, вх.А,ап.15, Република България 6300, Хасково, Тел.: 0888 612716, E-mail: andersson@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9000 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор