Версия за печат

00369-2013-0007

BG-Луковит: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.com.

Адрес на профила на купувача: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително-монтажни работи за изграждане и рехабилитация на детски площадки в община Луковит и реконструкция и благоустрояване на площад „Трети март” в гр. Лукови”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Луковит, гр. Луковит и селата Петревене, Торос, Беленци и Ъглен
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Дейност 1: „Изграждане (паркоустройство и благоустройство) на детски площадки в Община Луковит””, находящи се: град Луковит, УПИ I, кв. 39. Площадката е ситуирана в изцяло тревна площ, намираща се в урбанизирана територия в съседство с жилищен блок в имот УПИ VII, кв. 37. Общата площ, на която се разполагат съоръженията, е 200 м. кв. град Луковит, УПИ III, кв. 157. Площадката е ситуирана в паркова територия, непосредствено до главната алея. Проектното решение предвижда разполагането на площадката в тревна площ, като не се засяга съществуващата дървесна растителност. Общата площ, на която се разполагат съоръженията, е 200 м. кв. село Беленци, Община Луковит. Площадката е ситуирана в изцяло тревна площ. Общата площ, на която се разполагат съоръженията, е 100 м. кв. село Торос, Община Луковит. Площадката е ситуирана в централната част, като обединява две зелени площи и пътека от тротоарни плочи. В площта, в която се разпростира площадката, попадат две съществуващи дървета, едно широколистно бреза /Betula pendula/ и едно иглолистно бял бор /Pinus sylvestris/, които са в добро здравословно състояние и в проектното решение се предвижда тяхното запазване. Общата площ, на която се разполагат съоръженията, е 102 м. кв. с. Петревене, Община Луковит. Детската площадка е ситуирана в изцяло тревна площ разположена между улиците „Хаджи Димитър“ и „Хан Аспарух“. Общата площ, на която се разполагат съоръженията, е 100 м. кв. с. Ъглен, Община Луковит. Детската площадка е ситуирана в изцяло тревна площ, разположена непосредствено до улица „Освобождение“. Общата площ, на която се разполагат съоръженията е 100 м. кв. Дейност 2: „Реконструкция и благоустрояване на площад „Трети март”, находящ се в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) І-2313 и УПИ ІІ – 2314,9521, кв. 75 по плана на гр. Луковит”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45262600

Описание:

Строителни и монтажни работи
Различни специализирани строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
884788.87 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническо предложение; тежест: 50
Показател: ценово предложевие ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

010-2013

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 523423 от 12.02.2013 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 529693 от 14.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 86 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Строително-монтажни работи за изграждане и рехабилитация на детски площадки в община Луковит и реконструкция и благоустрояване на площад „Трети март” в гр. Лукови”
V.1) Дата на сключване договора
24.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Аделина Стил -99 ЕООД ЕИК 101763334, Община Кресна, ул. Тринадесета № 5, РБългария 2843, с. Долна Градешница, Тел.: 07433 8700, E-mail: adelinastil_99@mail.bg, Факс: 07433 8700

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 884968 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 884788.87 BGN без ДДС
В Брой месеци 9
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се финансира по договор за финансово подпомагане № 11/322/00743 от 30.11.2012 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Луковит по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от държавния бюджет на Република България и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор