Версия за печат

00479-2013-0005

BG-Балчик: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Балчик, пл."21 ви септември" №6, За: Димитър Димитров, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71965, E-mail: m.dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Дирекция "Туризъм, екология, международно сътрудничество и еврофондове"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик; Обособена позиция № 3 – Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Балчик, гр. Балчик
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик; Обособена позиция № 3 – Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация“

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
101400 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена от участника най-ниска цена; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: Техническо предложение. Показателя е разделен на два подкомпонента, всеки с относителна тежест 10, а именно: 3.1. Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на договора; 3.2. Описание на предлаганите дейности и подход, на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той ще упражнява ; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 535109 от 04.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 417 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация“
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КПМГ България" ООД, ЕИК 040595851, бул. "България" 45/А, РБългария 1404, София, Тел.: 02 9697878, E-mail: ahunov@kpmg.com, Факс: 02 9697878

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 65000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 49920 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 428 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик“
V.1) Дата на сключване договора
17.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Агенция Стратегма" ООД, ЕИК 121026679, Ул."Дунав" 82, Р България 1202, София, Тел.: 02 4236376, E-mail: agency@strategma.bg, Факс: 02 4236376

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 45600 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29970 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 429 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:„Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация“
V.1) Дата на сключване договора
17.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Агенция Стратегма: ООД, ЕИК 121026679, ул. "Дунав" №82, РБългария 1202, София, Тел.: 02 4236376, E-mail: agency@strategma.bg, Факс: 02 4236376

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 28000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21510 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик” по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II - "Управление на човешките ресурси", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG 051PO002/12/1.1-04

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно реда на чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор