Версия за печат

00369-2013-0005

BG-Луковит: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.com.

Адрес на профила на купувача: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни стоки; 1/хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни продукти; 4/ плодове и зеленчуци, преработени или консервирани; 5/ захар, захарни изделия;и 6/ подправки / олио, брашно, яйца и др./ за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на Община- гр.Луковит за 2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността домашния социален патронаж, финансиран от бюджета на Община Луковит. Доставките се извършват по количествената спецификация на необходимите хранителни продукти за осъществяване дейността на Община Луковит за 12 месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000, 15330000, 15872200, 15500000, 15100000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Плодове и зеленчуци, преработени
Подправки
Млечни продукти
Месо и месни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
90000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена ; тежест: 60
Показател: Най-дълъг срок за отсрочено разплащане ; тежест: 20
Показател: Най-кратък срок за изпълнение на предварително заявената доставка; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2013-007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 527378 от 04.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 84 / Обособена позиция №: / Заглавие:” Доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на Домашен социален патронаж в гр.Луковит на територията на Община Луковит за 2013 год.”
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Лета Зар" ЕООД ЕИК 201128179, ул. "19-ти Февруари" № 15, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 54010, E-mail: letazar@yahoo.com, Факс: 0697 55810

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 90000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 90000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор