01224-2013-0008

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Мария Гешева - по процедурата;Людмила Дончева - по предмета на поръчката, 02 91452811, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

Електронен достъп до информация: www.bnb.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3 (03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София 1000, пл. "Княз Александър I" № 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва: Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина. Избраният изпълнител предоставя за пътуванията най-малко две ценови оферти за съответната дестинация в зависимост от конкретната заявка на възложителя, който си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка. При заявка за хотелска резервация, избраният изпълнител предоставя ценова оферта в зависимост от заявката на възложителя, който запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че предложението за хотелско настаняване не е подходящо по негова преценка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството ще се определя от възложителя, в зависимост от конкретните му нужди.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева или тяхната равностойност в евро в размер на 12 782.30 (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и две евро и тридесет цента). Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, а ако участникът представя гаранцията за участие в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Банкова сметка: 10092334950000, Deutsche Bank, Frankfurt. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по-малко от 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. В банковата гаранция следва да е посочено условието, при което възложителят има право да я задържа до решаване на спора, когато участникът в процедурата за обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител, (чл. 61, ал. 1 от ЗОП). В банковата гаранция следва да са посочени още следните условия, при които възложителят има право да я усвои, а именно ако участникът: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума, преведена по една от горепосочените банкови сметки или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, с валидност съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева или 15 338.76 евро (петнадесет хиляди триста тридесет и осем евро и седемдесет и шест цента).

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

А) В плик № 1 се поставят:1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2. За юридически лица и ЕТ:Единен идентификационен код (ЕИК) или извлечение от Търговския регистър съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага извлечение от Търговския регистър или ЕИК.За физически лица: копие от документа за самоличност.За чуждестранните лица-съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод.3. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 4.Документ за гаранция за участие;5.Доказателства за икономическото и финансово състояние, посочени в т. III.2.2) от обявлението; 6.Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците посочени в т. III.2.3) от обявлението; 7. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно образците, в документацията; 8.Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и.В случай че, участник предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочва същите, както и дела на тяхното участие.В тези случаи документите и данните по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът ще използва подизпълнители, в офертата се прилага декларация за тяхното съгласие, подписана от подизпълнителите; 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно;10.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 11.Документ, удостоверяващ закупуването на документацията; Б) В плик № 2 с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят следните документи:1.Попълнена и подпечатана оферта съгласно образеца, приложен в закупената документация;2.Приложение № 1 - преференции, бонуси и облекчени условия, които не са свързани с цената на билетите и/или хотелските резервации; 3.Подробно описание на начина на изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя. В) В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, участниците представят предлаганата си цена, която се изготвя съгласно образеца, приложен в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

o Копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите – 2010, 2011 и 2012 г.; o Валидна застраховка „Отговорност на туроператор”; o Валидна полица /банкова гаранция срещу риска от неплащане посредством системата BSP със застрахователен лимит/стойност не по-малко от 600 000 лв.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

o Оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011, и 2012 г.) най – малко 3 000 000 (три милиона) лева (общо); o Да притежава валидна застраховка „Отговорност на туроператор”; o Да притежава валидна полица /банкова гаранция срещу риска от неплащане посредством системата BSP със застрахователен лимит/стойност не по-малко от 600 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

o Списък на основните договори за осигуряване на билети за превоз и хотелски резервации, изпълнени през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г). В списъка се посочват стойностите, датите, получателите, като същият се придружава с препоръки за добро изпълнение от предишни възложители за извършени поръчки. o Копие от валидно удостоверение за регистрация на туристически агент/туроператор по Закона за туризма. o Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от сертифициран орган с международна акредитация; o Валиден сертификат за система за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005; o Копие от документ, удостоверяващ членство или акредитация в IATA; o Копие на документ от Billing Settlement Plan, удостоверяващ валидна към момента на подаване на офертата оторизирация на участника за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании - членки на BSP България – представя се разпечатка от BSP Link; o Декларация от участника, че може да издава билети за полети на всички авиокомпании, които участват в Billing Settlement Plan (BSP) България с приложен списък; o Копие от сертификат или договор за работа с резервационна система за продажба на билети; o Декларация за възможност и готовност за покриване на всички заявявани от възложителя дестинации на територията на целия свят; o Декларация - списък с притежаваните (собствени или наети) от участника IATA акредитирани офиси, с посочване на адреса, описание на оборудване, техника и други; o Декларация - списък с имената на квалифицираните специалисти на участника, които ще участват в изпълнение на поръчката, с посочване на стажа в областта на осигуряването на самолетни билети.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

o Да има изпълнени минимум 6 (шест) договора, изпълнени през 2010, 2011 и 2012 г. за осигуряване на билети за превоз и хотелски резервации, за които следва да са представени и препоръки за добро изпълнение; o Да притежава валидно удостоверение за регистрация по Закона за туризма; o Да притежава валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от сертифициран орган с международна акредитация; o Да притежава валиден сертификат за информационна сигурност – ISO/IEC 27001:2005; o Да притежава членство или акредитация в IATA; o Да притежава документ от Billing Settlement Plan, удостоверяващ валидна към момента на подаване на офертата оторизирация на участника за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании - членки на BSP България; o Да има възможност да издава билети за полети на всички авиокомпании, които участват в Billing Settlement Plan (BSP) България с приложен списък – доказва се с декларация; o Да работи със системата „Амадеус” /Amadeus/ или друга система за резервация и продажба на самолетни билети; o Да има възможност и готовност за покриване на всички заявявани от възложителя дестинации на територията на целия свят; o Да разполага с минимум 1 (един) IATA акредитиран офис (собствен или нает) в гр. София; o Да разполага най-малко с 2 (двама) служители, притежаващи квалификация и минимум 3 (три) години опит в резервация и продажба на самолетни билети.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложен процент отстъпка от такса обслужване за самолетни билети; тежест: 35
Показател: Освобождаване изцяло/частично в % от дължащите по тарифни условия глоби при смяна на датите на пътуване (за въздушен транспорт); тежест: 20
Показател: Предложена такса обслужване за хотелски резервации; тежест: 30
Показател: Предложения на участника за преференции, бонуси и облекчени условия за Възложителя, които са свързани с цени и имат ценово изражение при изпълнение на услугата ; тежест: 8
Показател: Предложения на участника за преференции, бонуси и облекчени условия за Възложителя, които не се свързани с цени и нямат ценово изражение при изпълнение на услугата ; тежест: 7
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.08.2013 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде получена всеки работен ден до 15.30 часа на гише № 54 в паричния салон на БНБ срещу предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail. Заплащането на документацията става на гише № 4. Цената на документацията е 6 (шест) лева с вкл. ДДС или 3.07 евро с ДДС. Документацията може да бъде доставена по пощата при постъпило писмено искане от участник, с приложено платежно нареждане за превод на стойността на документацията (6 лева с ДДС или 3.07 евро). Таксите по превода и транспортните разходи за доставка с куриерска служба са за сметка на участника. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, а в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Deutsche Bank, Frankfurt.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.08.2013 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.08.2013 г.  Час: 10:00
Място

София, пл. "Княз Александър I" №1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или заверено "Вярно с оригинала" от участника), даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията, на което ще се отворят офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ