Версия за печат

00169-2012-0030

BG-гр. Ловеч: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община ловеч, ул. Търговска № 22, За: Евдокия Попова, Република България 5500, гр. Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280

Място/места за контакт: Общинска администрация Ловеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Местно самоуправлениеДруго (моля пояснете): Местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект" Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект" Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч", обособена позиция 2 "Строителен надзор при изпълнението на "Изграждане на съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ, гр. Ловеч". Изпълнителят по настоящия договор ще осъществява функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхвах съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България като се задължава да изготви доклад за оценка на съответсвието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
12480 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: идентифициране, формулиране и описание на дейностите за изпълнение на поръчката; тежест: 15
Показател: съответствие на създадените и/или подписани документи с описаните дейности, техническата спецификация и изискванията на възложителя; тежест: 15
Показател: съответствие на резултатите с описаните дейности, създадените/подписаните документи и целите на проекта; тежест: 15
Показател: цена; тежест: 55
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 501002 от 12.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № C014-U-16 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект "Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч", обособена позиция 2 "Строителен надзор при изпълненито на "Изграждане на съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадните води в ПСОВ, гр. Ловеч"
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОБЕДИНЕНИЕ "ИНФРАМ ЛОВЕЧ", ЕИК 176524647, бул. "Пенчо Славейков" №4, ет.5, офис 6, Република България 1606, гр. София, Тел.: 0886 135012

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12480 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C014/ 29.05.2012г. за инвестиционен проект" Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч", Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие/ Кохезиционния фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор