Версия за печат

00085-2013-0016

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски " №3, За: подп.инж. Кръстю Кръстев Кръстев, Емилия Петрова Николова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225655, E-mail: kis_atc@mail.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор "Комуникационни и информационни системи "

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Военномедицинска академия, бул."Св.Георги Софийски " № 3, За: Надежда Иванова Сакалийска, Елена Будинова Ирманова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА- София ст.25, ет.2 - каса

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Военномедицинска академия, бул."Св.Георги Софийски " № 3, За: Огняна Димитрова Никодимова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: Регистратура не класифицирана информация ВМА- 2ет.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната “

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: На територията на страната
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, съгласно Техническата спецификация Приложение № 1, към конкурсната документация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64200000, 64210000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, съгласно Техническата спецификация Приложение № 1, към конкурсната документация.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – е в размер на 2400 (две хиляди и четиристотин) лева със срок – срока на валидност на офертата. Документът за внесена гаранция за участие да бъде в оригинал. Гаранция за изпълнение – 3 % от стойността без ДДС на сключения договор и е със срок на валидност до приключване изпълнението на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. Парична сума преведена по банкова сметка на Възложителя. 2. Банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя. Срокът на отложеното плащане да не е по-малък от 60 (шестдесет) дни от датата на фактуриране на извършената услуга след представяне на оригинална фактура и „Обобщена и подробна месечна справка за предоставените услуги за предходен период“.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците представят: 1. Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице (ЮЛ) или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице (ФЛ) – копие от документа за самоличност; документ за регистрация на чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения съобразно националното му законодателство – представя се в официален превод. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. При участник обединение, което не е ЮЛ-документа за регистрация се представя за всяко ЮЛ/ФЛ включено в обединението. 2. Документ за създаване на обединение, подписан от участниците в обединението, в който задължително е посочен представляващият – за участници обединения. 3. Документ за закупена документация. 4. Документ за гаранция за участие. 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника. 6. Доказателства за техническите възможности на участника. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 8. Декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. При наличие на подизпълнител, същия следва да представи и декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл. 55, ал. 5 от ЗОП. 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец, декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 10. Административни сведения. 11. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, 5, 6, 7 и 9 се представят за всяко лице, дало съгласието си и фигуриращо в офертата на участника като подизпълнител, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1 и 7 се представят от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, документите по т. 5 и 6 се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, посочени в обявлението. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 се представя в официален превод, а документите по т. 5, 6, 7 и 12 които са на чужд език, се представят и в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в процедурата имат право да представят само един вариант на оферта си. Лицата, които участват в обединение или са посочени като подизпълнители в офертата на някой от участниците, не могат да представят самостоятелни оферти.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: •Декларация за оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката и стойността на извършените такива или подобни услуги за последните три години /2010г.,2011г. и 2012 г./. •Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2010, 2011 и 2012 г., заверени от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква от Закона за счетоводството - заверено от участника копие, или еквивалентен документ (за участниците, които не са регистрирани съгласно българското законодателство). Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за изискуемия специализиран оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност(в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал специализиран оборот от договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./ в общ размер равен или надвишаващ 200 000 (двеста хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Предоставя се заверено копие на актуално разрешение за предоставяне на електронни съобщителни услуги, издадено от регулаторен орган на съответната държава. - Сертификат или заверено копие за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции и валиден към датата на отваряне на офертата.
Минимални изисквания: - Участникът да е физическо или юридическо лице, което притежава правото да предоставя електронни съобщителни фиксирани телефонни услуги. - Участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предлагана цена – ; тежест: 40
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно във фиксираната мрежа на доставчика на услугата – ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно към всички национални фиксирани мрежи– ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно към всички национални мобилни мрежи– ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно към всички международни мрежи – ; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.08.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в касата на ВМА - стая №25, ет. 2, бул."Св.Георги Софийски " №3, гр. София - всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.08.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

ВМА-София, зала № 10 - партер на ВМА

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всеки потенциален изпълнител може да изпрати само един свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ