Версия за печат

00594-2013-0006

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, бул. "Акад. Иван Гешов" №15, За: Весела Динева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9521532, E-mail: vddineva@gmail.com, Факс: 02 9521532

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки и БС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilski.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
71292 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 528376 от 06.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 55 / Обособена позиция №:61 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, УЛ.„Л. КАРАВЕЛОВ” № 26, Република България 1000, ГР. ГАБРОВО, Тел.: 066 806169, Факс: 066 806169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 64 / Обособена позиция №:68 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„МАРВЕНА” ООД, УЛ.„АСЕН ЗЛАТАРОВ” 10, Република България 1000, София, Тел.: 02 9757243, Факс: 02 9757243

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7860 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 66 / Обособена позиция №:104 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„С и Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД, БУЛ.„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 114, Република България 1000, София, Тел.: 02 9751600, Факс: 02 9751600

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2700 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 65 / Обособена позиция №:52 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„САВЕНА БГ” ЕООД, Ж.К.„БОРОВО” БЛ. 12 АП. 23, Република България 1000, София, Тел.: 02 8594389, Факс: 02 8594389

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2244 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 67 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, УЛ.„ГЕН. ПАРЕНСОВ” № 51, Република България 1000, София, Тел.: 02 9200384, E-mail: info@dutchmed.bg, Факс: 02 9200384

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5700 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 60 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ОЛЕНА - 1” ООД, БУЛ.„СЛИВНИЦА” № 141-143, Република България 1000, София, Тел.: 02 9201045, Факс: 02 9201045

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13380 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 61 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, УЛ.„ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ” № 12, Република България 1000, София, Тел.: 02 9581437, E-mail: gmed@traging.bg, Факс: 02 9581437

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6276 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 59 / Обособена позиция №:69 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АПР” ООД, УЛ.„ПЧЕЛА” № 6, Република България 1000, София, Тел.: 02 8551999, Факс: 02 8551999

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1320 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 58 / Обособена позиция №:92 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ИНФОМЕД” ЕООД, БУЛ.„ВИТОША” № 81-83, Република България 1000, София, Тел.: 02 4918818, E-mail: office@infomed.bg, Факс: 02 4918818

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8400 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 68 / Обособена позиция №:31 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„БУЛТЕХНОМЕД” ЕООД, УЛ.„БОГОМИЛ” № 91, Република България 1000, Пловдив, Тел.: 032 649805, Факс: 032 649805

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6240 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 69 / Обособена позиция №:172 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„СИМЕНС” ЕООД, УЛ.„КУКУШ” № 2, Република България 1000, София, Тел.: 02 9115651, E-mail: Boriana.Manolova@Simens.com, Факс: 02 9115651

URL: www.simens.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1620 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 57 / Обособена позиция №:28 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ВЕЛМЕКС” ЕООД, УЛ.„КАРЛОВО” № 12, Република България 1000, София, Тел.: 02 9310570, Факс: 02 9310570

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4200 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 62 / Обособена позиция №:98 / Заглавие:“Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„МЕДИЛЕМ” ЕООД, УЛ.„СТРУГА” 24, Република България 1000, София, Тел.: 02 9318052, Факс: 02 9318052

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3552 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор