Версия за печат

00178-2013-0007

BG-Плевен: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски" ЕАД, бул. "Георги Кочев" №8А, За: Радослав Радулов, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 886279, E-mail: law_umbal_pln@abv.bg, Факс: 064 804212

Място/места за контакт: бул. "Георги Кочев" №8А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.umbalpleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.umbalpleven.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр.Плевен".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Плевен, "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Процедура по Закона за обществените поръчки за извършване на услугата абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД - гр. Плевен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнители и сключване на договори за извършване на услугата при условията и по реда на ЗОП и съгласно условията на документацията за участие.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
92469.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 520528 от 25.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 104 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД; ЕИК 202223146, ж.к. Люлин 6, бл. 647, партер, Република България 1336, София, Тел.: 0897 862441, Факс: 02 8263538

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16320 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 105 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Майком" ЕООД; ЕИК 121072819, бул. "България" № 49 А, ет. 4, офис 32, Република България 1404, София, Тел.: 02 9634805, Факс: 02 9633815

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21513.6 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 106 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медимаг - МС" ООД; ЕИК 130871925, ж.к. "Манастирски ливади" № 114, сграда Евроцентър, ет. 3, Република България 1404, София, Тел.: 02 9582180, Факс: 02 9582181

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12684 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 107 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Хигиенно-Медицинска Индустрия" ЕООД; ЕИК 814181757, ул. "Никола Габровски" № 81 А, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622429, Факс: 062 634609

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12000 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 108 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Олена-1" ООД; ЕИК 200003048, бул. Сливница № 141-143, Република България 1233, София, Тел.: 02 9201978, Факс: 02 9201045

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 720 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 109 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Емидо ТМ" ЕООД; ЕИК 131317925, ул. "Милин камък" № 41, Република България 1164, София, Тел.: 02 8654474, Факс: 02 8654474

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3600 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 110 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Диамед" ООД; ЕИК 121062052, ул. "Христо Ценов" № 4, Република България 1407, София, Тел.: 02 9621755, Факс: 02 9621753

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3240 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 111 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Инфомед" ЕООД; ЕИК 121155656, бул. "Акад. Иван Гешов" № 2Е, Бизнес център "Сердика" , сграда 1, ет. 3, офис 307-309, Република България 1330, София, Тел.: 02 4891700, Факс: 02 4918818

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9720 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 112 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Джи и Хелткеър България" ЕООД; ЕИК 201952777, бул. "Драган Цанков" № 36, СТЦ Интерпред, офис 405 - Б, Република България 1040, София, Тел.: 02 9712040, Факс: 02 8704002

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4320 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 113 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД; ЕИК 130928543, ж.к. Лозенец, ул. "Бигла" № 48, партер, Република България 1164, София, Тел.: 02 9200123, Факс: 02 92200384

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2592 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 114 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ел Дора" ЕООД; ЕИК 121126327, ул. "Проф. Д. Атанасов" № 16, Република България 1680, София, Тел.: 02 8504300, Факс: 02 8504301

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5760 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор