Версия за печат

00661-2013-0003

BG-Белене, област Плевен: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белене, ул." България" № 35, За: Цветомир Цветанов - гл. експерт "Икономическо развитие и обществени поръчки", Република България 5930, Белене, област Плевен, Тел.: 0658 31031; 0658 34672, E-mail: obshtinabl@abv.bg, Факс: 0658 31062

Място/места за контакт: Момчил Спасов - ВрИД Кмет на община Белене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina.belene.net/_index.php.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/pp.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Осигуряване на информация и публичност, организиране на събития и изготвяне на промоционни материали по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC Code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Белене, община Белене, област Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Осигуряване на информация и публичност, организиране на събития и изготвяне на промоционни материали по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC Code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013г.", Обособена позиция 3:Изработване на кратки видео клипове за насърчаване участието в различни аспекти на опазването на околната среда (на български език със субтитри на румънски и английски език)), които да се разпространят във връзка със Световния ден на водата (22 март), Междунаросния ден на Земята(22 април), Международния ден за опазване на околната среда (5 юни) - 3 броя и изработване на DVD филм с представяне на проекта, неговите дейности и резултати на български език, със субтитри на румънски и английски език

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341400

Описание:

Услуги, свързани с рекламни кампании


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00661-2013-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 521111 от 30.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 22 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Изработване на кратки видео клипове за насърчаване участието в различни аспекти на опазването на околната среда, които да се разпространят във връзка със Световния ден на водата, Междунаросния ден на Земята, Международния ден за опазване на околната среда и изработване на DVD филм с представяне на проекта, неговите дейности и резултати
V.1) Дата на сключване договора
28.06.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Издателска къща АБ ЕООД, ЕИК 833034039, представлявано от Анелия Минкова - Управител, ул. "Отец Паисий" №58, ет.3, ап.7, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 259151, E-mail: ab_publishing@abv.bg, Факс: 042 648855

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4560 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене" - реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC Code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби е съгласно чл.120 от ЗОП. Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов - главен експерт "Икономическо развитие и обществени поръчки", Виолета Динова - мл. експерт "Икономическо развитие и обществени поръчки", ул. "България" № 35, Република България 5930, Белене, Тел.: 0658 34672, E-mail: obshtinabl@abv.bg, Факс: 0658 31062

Интернет адрес/и:

URL: http://obshtina.belene.net/_index.php.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор