Версия за печат

03461-2013-0002

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Подготовка на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основните задачи на изпълнителя са: • преглед, оценка и сравнение на всички разработените през годините вариантни решения; • изготвяне на актуални прогнози на трафика за различните варианти; • актуализиране на анализите разходи-ползи за вариантите, за които такива има, и изготвяне на нови за новите варианти; • подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
422000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 018 - 026446 от 25.01.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 018 - 026446 от 25.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 32 История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.05.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ "ИНФРА-МИСТ-ДОПРАВОПРОЕКТ" с код по БУЛСТАТ 176517955, жк. Гео Милев, ул. Голаш № 12, България 1000, София, Тел.: 02983 6188, E-mail: rozalina@infrapro.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 422000 BGN без ДДС
Брой месеци: 10
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.07.2013 г.