Версия за печат

00339-2013-0018

BG-Ямбол: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970469

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Антон Кабрански, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681201, E-mail: a.kabranski@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970469

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Ваня Андреева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681103, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Ямбол, Община Ямбол
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

3

Максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

3

Срок на действие на рамковото споразумение в месеци

36

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
1000000 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата поръчка се възлага поради необходимостта от осигуряване на охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол с цял опазването им от посегателства, нарушения или други фактори на заплаха, водещи до тяхното увреждане. Охраната ще бъде невъоръжена. Обекти на настоящата поръчка за денонощна физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, са: 1. Сграда на общинска администрация и прилежащите й терени, включително паркинг; 2. Поземлен имот с идентификатор 87374.525.5 по КК на гр. Ямбол, с адрес ж.к. „Д-р Димитър Дончев”, гр. Ямбол, ведно с разположените върху него сгради: а)87374.525.1 – складова база – 29 кв.м., б) 87374.525.2 – склад – 6 кв.м., в) 87374.525.3 – склад – 6 кв.м., г) 87374.525.4 – парова централа – 321 кв.м., д) 87374.525.5 – парова централа – 278 кв.м., е) 87374.525.6 – сметогорна пещ – 53 кв.м., ж) 87374.525.7 – перилен блок – 1056 кв.м./2ет./ РЗП – 2112 кв.м., з)87374.525.8 – хранителен блок - 2072 кв.м./2ет./ РЗП – 4144 кв.м., и) 87374.525.14 – терапевтичен блок - 1504 кв.м./5ет./ РЗП – 7520 кв.м., й) 87374.525.15 – топла връзка - 374 кв.м./2ет./ РЗП – 748 кв.м.; 3. Сграда на обект на ул. „Ресен” № 2 и прилежащ терен и сграда на обект на ул. „Ресен” № 2 А и прилежащ терен; 4. Централен общински пазар, находящ се на пл.”Георги Дражев” № 1 и прилежащите му терени; 5. Територията на „Гробищен парк” – гр.Ямбол; 6. Територията на „Складова база-ИСС” – гр.Ямбол; 7. Общностен център - Ямбол за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск на Община Ямбол, ж.к. „Бенковски”; 8. „Център за настаняване от семеен тип за деца в риск, с местонахождение УПИ V, кв. 91, град Ямбол”; 9. „Център за настаняване от семеен тип за деца в риск, с местонахождение в УПИ VІІ от кв. 91 на Първи градски район, гр. Ямбол”; 10. „Център за настаняване от семеен тип за деца в риск, с местонахождение УПИ ІІІ, от кв.3 на Ж. К-С „Зорница”, град Ямбол”; 11. „Защитено жилище в УПИ VIII, кв. 84 на Първи градски район на град Ямбол”; 12. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Юрий Гагарин”, ж.к. „Златен рог” 112, гр. Ямбол; 13. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.17 по КК на гр. Ямбол, представляващ Декоративен разсадник с площ 117.422 кв.м., с построените в него 4 броя административни сгради, находящ се в местност „Курбалъка”, гр. Ямбол; 14. Дом „Стари Хора“, гр. Ямбол.

Стойност, без да се включва ДДС
1000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката – 10 000лв. (десет хиляди лева) без ДДС.Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като и в дватата документа следва да се впише наименованието на Възложителя и предмета на поръчката.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка (Образец №17) или по образец на обслужващата го банка. *Забележка: Когато участникът представи банкова гаранция за участие по образец на обслужващата го банка, тя следва да отговаря на посочените по-горе условия - да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка .Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Общината:Банка:. „Общинска Банка” АД, ФЦ - ЯмболБанков код (BIC): SOMBBGSF,Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB1. Гаранцията за изпълнение на рамковото споразумение е в размер на 0,1% от прогнозната стойност на поръчката – 1 000лв. (хилядa лева) без ДДС.Гаранцията за изпълнение на рамковото споразумение може да се внесе по банков път чрез представяне на оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по посочената по-горе сметка или може да се представи под формата на оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, като и в двата документа следва да се впише наименованието на Възложителя и предмета на поръчката, съгласно Документацията за участие в процедурата. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. 2. Гаранцията за изпълнение на договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, е в размер на 3% от стойността на всеки конкретен договор без включен ДДС.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по посочената по-горе сметка или може да се представи под формата на оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, като и в двата документа следва да се впише наименованието на Възложителя и предмета на поръчката, съгласно Документацията за участие в процедурата. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя може да бъде издадена съгласно приложената форма (Образец №16) или по образец на обслужващата го банка. *Забележка: виж забележката от гаранция за участие.Изпълнителят има право да промени формата на гаранцията за изпълнение на рамковото споразумение и на договора от парична в банкова, като предходната гаранция се освобождава до 3раб.дни

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Сключването на договори въз основа на рамковото споразумение и финансирането за изпълнението на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Ямбол за срок от 36 месеца, съобразно одобрени проекто–бюджети за всяка календарна година поотделно.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният потенциален изпълнител по рамковото споразумение е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, рамковото спроазумение с него се сключва след като той представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентен документ за чуждестранните обединения, ако такъв е предвиден от съответното законодателството.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 1.1.Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). 1.2. Копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ за участници, които не са регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 2. В случай, че участникът участва като обединение се представя документ, подписан от лицата (споразумение за създаване на обединение - в оригинал или нотариално заверено копие), в който задължително се посочва представляващият и се вписват изискванията съгласно т.2.1.1 от документацията. 3. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/. 4. Доказателства за финансовите, икономически и техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП -Приложение № 5 и № 5а 6. Валиден лиценз за осъществяване на охран. дейност за територията на цялата страна или за територията на Област Ямбол(за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЧОД) или с удостоверение за право за извършване на частна охранителна дейност(за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД) съгласно чл. 4 от ЗЧОД. Лицензът или удостоверението по чл. 4 от ЗЧОД следва да се поддържа валиден за целия срок на договора. За тази цел Участникът следва да представи нот. заверено копие на валиден лиценз за осъществяване на охран. дейност или на удостоверение съгласно чл. 4 от ЗЧОД. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Приложение № 3 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Приложение № 7 9. Декларация по чл.56, ал.1 т.8 от Закона за обществените поръчки-Приложение № 6 10. Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от Закона за обществените поръчки- Приложение № 19 Забележка:”Мин.цена на труда” е мин.т размер на заплащане на раб. сила, определен като мин. месечен размер на осиг.доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от ЗБДОО. Органите, от които може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда, заетостта и условията на труд, са НАП, НОИ, РИОСВ, „МТСП” и конкретно „АЗ” и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“(nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).Това указание е само за улеснение на участниците, като не се налага те да представят справка пред Възложителя за тези обстоятелства. 11. Изрично пълномощно (нотариално заверено), в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителя не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да е подписано от лицето, което по закон представлява участника. 12.Оферта попълнена по образец на Възложителя - Приложение № 1 13. Техническо предложение – по образец на възложителя- Приложение № 18 14. Ценово предложение - попълнена съгласно образец на възложителя-Приложение № 15 15. Списък на документите, съдържащи се в офертата–Приложение 1.1. 16. Нот. заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че оферата е подписана от пълномощник 17. Административни сведения на участника – Приложение 2 18. Декларация по Образец 9 за обединения 19. Декларации по Образец 20,21и22 20. Копие от валиден сертификат ISO9001:2008 за система за управление на качеството (заверено от Участника копие) или еквивалент 21. Проекти на рамково споразумение и договор за изпълнение по Образци 14 и 13 *Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се прилагат докум. съгласно чл. 56,ал.2 от ЗОП;Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юл-представя документи съгл. чл.56,ал.3 във вр. с чл.25,ал.8от ЗОП;Офертата се представя съгл. чл.57 от ЗОП

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - Заверени копия от годишните баланси и отчети за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г. Документите да бъдат заверени от лицето представляващо участника с гриф „Вярно с оригинала”. Данните се отразяват и в Справка -декларация по Образец № 10, Таблица 1. Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от годишните баланси и отчети за приходи и разходи за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участниците са установени. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях. 2.Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - Заверени копия от годишните баланси и отчети за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г. Документите да бъдат заверени от лицето представляващо участника с гриф „Вярно с оригинала”. Данните се отразяват и в и в Справка -декларация по Образец № 10, Таблица 2. Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от годишните баланси и отчети за приходи и разходи за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участниците са установени. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОПсе представят за всеки от тях. Когато участниците са чуждестранни физически или юридически лица, те представят еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Информация за Общия оборот на участника за последните три години – 2010, 2011, 2012г.,считано от крайния срок на подаване на оферти,взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Участникът следва да има оборот от услуги с предмет, предмета* на поръчката за последните три финансови години– 2010, 2011 и 2012, считано от крайния срок на подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 500 000 лева без ДДС; *Под услуги с предмета на поръчката следва да се разбира: Извършване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. * Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР, ако е посочен ЕИК, не е необходимо представянето на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на персонала и силите за реагиране при нужда, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, придружен от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/ или ръководните му служители и служителите, които отговарят за извършването на услугата – професионална автобиография за съответния служител (Образец № 12) и заверено копие на диплом за завършено съответно образование - Декларация от Участника, че разполага с минимум 50 броя охранители, отговарящи на изискванията по чл.27, ал.1 и 2 от ЗЧОД за изпълнение на предмета на поръчката(Образец № 21) 2.Документ за собственост или договор за наем, удостоверяващ наличието на стационарен базов център за силите за реагиране. -Декларация (Образец № 22) 3.Декларация от участника с предложено време за реакция на силите за реагиране при нужда /в минути/. 4.Нотариално заверено копие на валиден лиценз за осъществяване на охранителна дейност или на удостоверение съгласно чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност. 5.Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството (заверено от Участника копие) или еквивалент. 6.Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите (Образец №11), придружен от препоръки за добро изпълнение; Препоръките за добро изпълнение по договорите трябва да съдържат информация за предмета на съответния договор, стойността му, обхвата на извършената от експерта работа, датата на приключването му, както и дали той е извършен професионално и в срок. 7. 1)Списък на техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката(свободен текст); 2)Декларация на участника за техническа обезпеченост на охранителите /радиостанция, средства за мобилна комуникация, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средста, отличителни знаци и индентификационна карта/. (Образец 20) 3)Документ за собственост или договор за наем, удостоверяващ наличието на минимум две моторни превозни средства, предназначени и оборудвани за извършване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Персоналът, с който участникът разполага за изпълнение на поръчката следва да отговаря на изискванията на чл.27, ал.1 и 2 от Закона за частната охранителна дейност(ЗЧОД). Участникът следва да докаже възможност за осигуряване на квалифициран, нает по трудов договор персонал, необходим за изпълнението на поръчката. За длъжността "ръководител на охранителна дейност", участникът следва да е сключил трудов договор с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от средно образование. За длъжността "охранител", участникът следва да е сключил трудов договор с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от основно образование. - Участникът следва да разполага с минимум 50 броя охранители, отговарящи на условията по тази точка 2.Участникът трябва да разполага със оборудван, действащ, кадрово обезпечен стационарен базов център(собствен или нает) с 24 часов режим на работа, разположен на територията на гр. Ямбол за силите за реагиране за своевременна реакция при нужда. 3.Участникът трябва да предложи време за реакция на силите за реагиране не повече от 7 /седем/ минути. 4.Участникът трябва да разполага с валиден лиценз за осъществяване на охранителна дейност за територията на цялата страна или за територията на Област Ямбол(за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЧОД) или с удостоверение за право за извършване на частна охранителна дейност(за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД) съгласно чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност. Лицензът или удостоверението по чл. 4 от ЗЧОД следва да се поддържа валиден за целия срок на договора. 5.Участникът трябва да притежава сертификат по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалентен 6.Участникът трябва да има изпълнени поне три договора за услуги с предмет*, предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. *Под услуги с предмета на поръчката следва да се разбира: Извършване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество. 7.Участникът в процедурата трябва да разполага с необходимото техническо оборудване, технически системи за сигурност, помощни и предпазни средства за самозащита, позволени от Закона за частната охранителна дейност. -Участникът следва да притежава и собствени или наети минимум две моторни превозни средства, предназначени и оборудвани за извършване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Чл.27, ал.1 и 2 от Закона за частната охранителна дейност

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.08.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.08.2013 г.  Час: 14:00
Място

ст.203 в сградата на община Ямбол

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цела могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка няма да се закупува. Заинтересованите лица могат да получат свободно чрез изтегляне документацията за участие в процедурата по електронен път на следния адрес http://www.yambol.bg , в раздел „Обществени поръчки”.Документацията ще бъде достъпна на посочения адрес до 26.07.2013г., 17:00 часа. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до изтичането на срока за получаване на документацията. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от шест дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят осигурява пълен електронен достъп и ще публикува поетапно разясненията на следния електронен адрес http://www.yambol.bg, в раздел „Обществени поръчки” към съответната обществена поръчка – „Разяснения”. В срока на рамковото споразумение към тези обекти е възможно да се добавят нови такива в случаите на новопостроени обекти, в случаите на предоставянето на обекти на Община Ямбол за стопанисване, както и при всяка друга възникнала необходимост от осигуряване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината. Рамково споразумение по посочената процедура ще бъде такова, при което не са определени всички условия съгласно чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Ямбол , община Ямбол и на място указано от Възложителя. Изискванията към екипа от охранители и начина на охрана на горепосочените обекти, както и на нови такива, ще бъдат определяни от Възложителя в Техническото задание, което ще бъде прилагано към поканата по чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП до ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по рамковото споразумение според нуждите на Възложителя. В случай, че Участникът участва като обединение(консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в него трябва да сключат договор за участие в откритата процедура. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително писмено споразумение към този договор. В този договор/ споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението(консорциума) и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка. в което задължително се посочва представляващия. Договорът/ споразумението трябва да бъде представено от участника в нотариално заверено копие. В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът/ споразумението между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - всички членове на обединението да са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за качественото изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; - водещият член на обединението да е упълномощен да поема задължения, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - всички членове на обединението да са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора и състава му няма да се променя след подаването на офертата.Участниците в обединението(консорциума) трябва да са определили в договора/ споразумението или в отделно пълномощно едно лице – водещ член,което да представлява обединението пред Възложителя и трети лица,по време на изпълнение на поръчката

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120,ал.5,т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ