Версия за печат

00169-2013-0003

BG-Ловеч: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, ул. "Търговска" № 22, За: Наталия Методиева, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: местно самоуправлениеДруго (моля пояснете): местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“ и проект „Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“ - Обособена позиция І на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“ и проект „Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
15656 История История BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 520463 от 25.01.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-16 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Извършване на одит по изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“
V.1) Дата на сключване договора
24.06.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АКТИВ" ООД, ЕИК 813194075, ул. "Дунав" № 5, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 660730, E-mail: activbg@dir.bg

URL: www.activ.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност История 11376 История BGN без ДДС
В Брой месеци 14
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История U-13 История / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Извършване на одит по изпълнение на дейностите по проект "Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги"
V.1) Дата на сключване договора
24.06.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.05.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Конто одитинг" ЕООД, ЕИК 200264781, ул. "Димитър Пъшков" № 23, ет. 1, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 0898 517755, E-mail: kontiram@abv.bg, Факс: 068 604220

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4280 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект "Подкрепа за развитието на туристическите атракции в Община Ловеч“ , изпълняван по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, "Приоритетна ос 3: "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.1."Подобряване на туристическите атракции и звързаната към тях инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG61PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитие на природни, културни и историчедски атракции" и Проект „Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги“ , изпълняван по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, "Приоритетна ос 3: "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG61PO001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.06.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор