Версия за печат

00369-2013-0006

BG-Луковит: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261902

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.Lukovit.com.

Адрес на профила на купувача: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11 (11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка "Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”", по която ще се осъществяват горепосочените консултантски услуги обхваща следните основни дейности: A. Дейности, свързани с участие в оценителни комисии по обявени тръжни процедури по договорите в обхвата на поръчката, посочени в Техническите спецификации за инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит” при необходимост / отговори на въпроси на участниците / ревизиране на документации за обществени поръчки; B. Дейности, свързани с управление изпълнението на договорите в обхвата на инвестиционния проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”; C. Дейности за отчитане изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ и осигуряване спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда” и общи нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС; D. Провеждане на обучения на експерти на ЗИП и община Луковит – минимум две двудневни обучения за 20 лица (експерти в ЗИП и от Общинска администрация Луковит), като първото е до 90 дни от стартиране изпълнението на договора на Консултанта за осигуряване на експертни и технически услуги за ЗИП, а второто обучение е след стартиране на договора/ите за изпълнение на строителните дейности от обхвата на инвестиционния проект;

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79420000, 79421000

Описание:

Услуги по управление
Услуги по управление на проекти, без строителните

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
388470 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: "Обосновка и стратегия на участника- ; тежест: 20
Критерий: Методология за изпълнението; тежест: 30
Критерий: Анализ на риска; тежест: 10
Критерий: Предлагана цена; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2013-009

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 049 - 080077 от 09.03.2013 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 59 - 096387 от 23.03.2013 г. 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 69 - 113832 от 09.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 75 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит””
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.05.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕкоПро Консулт ЕООД ЕИК130579636, р-н Студентски, ж.к. Младост 1, бл.104, ет.1, ап.38, Република България 1797, София, Тел.: 02 9719540, E-mail: ecopro@consultant.bg, Факс: 02 9719325

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 398300 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 388470 BGN без ДДС
Брой месеци: 26
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Изпълнителят ще подпомага Община Луковит в изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ос 1, в рамките на процедура с референтен №:BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2013 г.