Версия за печат

00026-2012-0074

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000649348

Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. "Веслец" №5, За: Йорданка Згурева, РБългария 1040, София, Тел.: 02 9263365, E-mail: izgureva@nek.bg, Факс: 02 9263650

Място/места за контакт: управление "Доставки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.

Електронен достъп до информация: www.nek.bg.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Доставка на стоманорешетъчни стълбове за нова ВЛ 110 kV п/ст Добрич - п/ст Маяк, след предварителни конструктивни изпитвания на прототип.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
област Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на стоманорешетъчни стълбове за нова ВЛ 110 kV п/ст Добрич - п/ст Маяк, след предварителни конструктивни изпитвания на прототип.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

44212224

Описание:

Стълбове, използвани за надземни електрически линии

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3299763.89 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя

12ИП-272А063

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 233 - 383588 от 04.12.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 12ИП-272А063 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2013 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Дружество по ЗДД "ИМПУЛС КО - ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ - ГАЛКО", р-н Красно село, ул. "Добруджански край" №1, блл 323, вх. А, ет.4, ап.10, РБългария 1606, София, Тел.: 02 8129797, E-mail: office@impuls-ko.com, Факс: 02 8129796

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 4000000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3299763.89 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО