Версия за печат

01131-2013-0002

BG-Димитровград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ВиК" ООД - Димитровград, ул."Захари Зограф" 36, За: Георги Карадимов ; Виолета Йорданова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 61873 ; 0391 97000, E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com, Факс: 0391 61874

Място/места за контакт: Георги Карадимов ; Виолета Йорданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikdg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikdg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1 . Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на ”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2.Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1 . Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на ”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2.Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200, 09122100, 09123000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Газ пропан
Природен газ

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Безоловен бензин - А 95 Н и А 98 Н (за автомобили) – 10 000 л / десет хиляди литра/ ; Дизелово гориво (за автомобили) – 50 000 л / петдесет хиляди литра/ ; Газ пропан-бутан (за автомобили) – 15 000 л /петнадесет хиляди литра /; Компресиран природен газ - метан – 5000 m3 (пет хиляди кубични метра).

Прогнозна стойност без ДДС
156500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е както следва: За обособена позиция 1 - 1500лв (хиляда и петстотин лева) без ДДС; За обособена позиция 2 – 65лв (шестдесет и пет лева) без ДДС. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • депозит на парична сума , внесена чрез: - банков превод в полза на „ВиК” ООД – Димитровград - Банка ДСК – ФЦ Димитровград, BIG: STSABGSF, IBAN: BG66STSA93000007080678 ; - централна каса на Възложителя, находяща се на адрес: гр.Димитровград, ул.“Захари Зограф“ №36 (административната сграда на „ВиК“ООД-Димитровград). • банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция – предмет на поръчката, гаранцията е на стойност равна на сбора от гаранцията за всички позиции, за които подава предложение. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 1% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;1.2. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако е приложимо);1.3. Документ за гаранция за участие;1.4. Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;1.5. Предложение за изпълнение на поръчката;1.6.Подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; Декларация за участие на подизпълнители;1.7.Срок за изпълнение на поръчката;1.8. Предлагана цена;1.9.Декларация, за приемане на условията в проекта на договор;1.10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.1.11. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. т. 1, 4, 5, и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.1.12. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 1.13.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6. ;1.14.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т.т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.1.15.Пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато офертата или документите са подготвени или представени от пълномощник.1.16.Заверено копие от баланса /отчет за финансово състояние/ и отчета за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ на участника за последната 1 /една/ приключена финансова година / 2012г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът, следва да не е приключил финансовавата 2012г. на загуба.1.17.Заверено копие на документ за регистрация по ЗДДС.1.18.Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

2.1. Заверено копие от баланса /отчет за финансово състояние/ и отчета за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ на участника за последната приключена финансова година /2012г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участникът, следва да не е приключил финансовавата 2012г. на загуба.

ІІІ.2.3) Технически възможности

3.1.Документ, от който да е видно, че за срока на договора участникът разполага със собствена или наета станция за доставка на гориво по предмета на обособената позиция. 3.2.Валиден сертификат за внедрена система за управление на качество ISO за търговия с горива по предмета на поръчката или еквивалентен – заверено копие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.07.2013 г.  Час: 14:00
Място

Административната сграда на "ВиК"ООД - Димитровград, находяща се на адрес: гр.Димитровград, ул."Захари Зограф" 36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно условията на чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти
1) Кратко описание

Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200, 09122100

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Газ пропан

3) Количество или обем

Безоловен бензин - А 95 Н и А 98 Н (за автомобили) – 10 000 л / десет хиляди литра/ ; Дизелово гориво (за автомобили) – 50 000 л / петдесет хиляди литра/ ; Газ пропан-бутан (за автомобили) – 15 000 л /петнадесет хиляди литра /.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград”.
1) Кратко описание

Компресираният природен газ – метан е необходим за работата на водогрейни котли, поддържащи мезофилния режим на работа на метантанк.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ

3) Количество или обем

Компресиран природен газ - метан – 5000 m3 (пет хиляди кубични метра).

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12