Версия за печат

01131-2013-0001

BG-Димитровград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

''ВиК" ООД - Димитровград, ул."Захари Зограф" 36, За: Георги Карадимов ; Виолета Йорданова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 61873 ; 0391 97000, E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com, Факс: 0391 61874

Място/места за контакт: Георги Карадимов ; Виолета Йорданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikdg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikdg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „ВиК” ООД – Димитровград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за 3 (три) броя обекти, подробно описани в документацията за участие.Участникът следва да е лицензиран като търговец на електическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. Срок на договора-12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора - 3000 Мwh

Прогнозна стойност без ДДС
289000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: депозит на парична сума в размер на 2 890,00лв /две хиляди осемстотин и деветдесет лева/, внесена чрез: банков превод в полза на „ВиК” ООД – Димитровград - Банка ДСК – ФЦ Димитровград, BIG: STSABGSF, IBAN: BG66STSA93000007080678 ; централна каса на Възложителя, находяща се на адрес: гр.Димитровград, ул.“Захари Зограф“ №36 (административната сграда на „ВиК“ООД-Димитровград) или банкова гаранция на същата стойност.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция.Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 1% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка посочена от Ипълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;1.2.При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако е приложимо);1.3. Документ за гаранция за участие;1.4. Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;1.5. Предложение за изпълнение на поръчката;1.6. Подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; Декларация за участие на подизпълнители;1.7.Срок за изпълнение на поръчката;1.8.Предлагана цена;1.9. Декларация, за приемане на условията в проекта на договор;1.10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.1.11.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. т. 1, 4, 5, и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.1.12. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.1.13.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6. ; 1.14.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т.т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 1.15.Пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато офертата или документите са подготвени или представени от пълномощник. 1.16.Заверено копие от баланса /отчет за финансово състояние/ и отчета за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ на участника за последните 3 /три/ приключени финансови години /2010г., 2011г. и 2012г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.1.17.Списък на договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение.1.18. Списък - декларация за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ток на Възложителя.1.19. Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 1.20.Лиценз за търговия с електическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.1.21.Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

2.1. Заверено копие от баланса /отчет за финансово състояние/ и отчета за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ на участника за последните 3 /три/ години /2010г., 2011г. и 2012г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания:2.2.Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот общо за последните 3 /три/ години /2010г., 2011г. и 2012г./ над 600 000 лв. без ДДС. Доказва се със заверени копия от баланса, отчета за приходите и разходите за 2010г., 2011г. и 2012г., и заверено копие на подробно извлечение от сметка приходи от продажби по видове материали, стоки или продукция за последните 3 /три/ години.

ІІІ.2.3) Технически възможности

3.1. Списък на договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение.3.2.Списък - декларация за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ток на Възложителя. 3.3.Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.07.2013 г.  Час: 14:00
Място

Административната сграда на "ВиК"ООД-Димитровград, находяща се на адрес: гр.Димитровград, ул."Захари Зограф"36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно условията на чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ