Версия за печат

00362-2013-0001

BG-Брезово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2257

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител/и за : „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112400, 45233161

Описание:

Изкопни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка включва три обособени позиции. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 383 822 лв. без ДДС, от които: за обособена позиция І „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, Община Брезово,Пловдивска област”- 684 772 лв. без ДДС; за обособена позиция ІІ „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Чоба, Община Брезово,Пловдивска област”- 340 662 лв. без ДДС и за обособена позиция ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”- 358 388 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1383822 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.08.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки кандидат трябва да представи в офертата си, гаранция за участие за съответната обособена позиция под формата на: - парична сума в касата на общината или по банков път. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на ОБЩИНА БРЕЗОВО: IBAN: BG27STSA93003301155693 BIC код STSABGSF Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. - банкова гаранция. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите за участие за всяка обособена позиция са: - за обособена позиция І - 3 500 лв. - за обособена позиция ІІ- 1 700 лв. - за обособена позиция ІІІ- 1 800 лв. Кандидатът, определен за изпълнител трябва да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от предложената стойност за изпълнение на съответната обособена позиция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Строителството ще бъде финансирано от Държавен фонд "Земеделие" съгласно сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №16/322/00833. Разплащането на извършеното строителство ще се осъществява съгласно клаузите на договора за строителство.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки кандидат или участник: - при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП; -ако не отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние; - ако не отговаря на изискванията за технически възможности и професионална квалификация;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В плик №1 с надпис „Документи за подбор”, освен документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 -6, 8, 11 – 14 от ЗОП,кандидатите следва да представят и: - Референции за добро изпълнение за всеки един от представените договори в Списъка на договорите през последните пет години.. -Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя за строежи четвърта категория. - Сертификат по ISO 14001- система за управление на околната среда или еквивалентен такъв -Сертификат по ISO 9001 – система за управление на качеството или еквивалентен такъв. -Сертификат по BSI-OHSAS 18001 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труд или еквивалентен такъв. Участниците в процедурата, които не представят горните документи, ще бъдат отстранени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансово състояние на участника. - копия от годишни отчети за приходите и разходите за последните три години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница-за юридическите лица. За физическите лица- копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП. - Чуждестранните участници представят легализиран превод на документите, изготвени съгласно законодателството на страната, в която са регистрирани. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горните изисквания.
Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура: -Участникът трябва да е реализирал общ оборот, сумарно през последните три години, а именно 2010, 2011 и 2012 год., или считано от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум: - за обособена позиция І- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, Община Брезово,Пловдивска област” –реализиран общ оборот минимум 1 711 930 лв. без ДДС /2,5 пъти прогнозната стойност на обособената позиция/. - за обособена позиция ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Чоба, Община Брезово,Пловдивска област” – реализиран общ оборот минимум 851 655 лв. без ДДС /2,5 пъти прогнозната стойност на обособената позиция/. - за обособена позиция ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област” – реализиран общ оборот минимум 895 970 лв. без ДДС /2,5 пъти прогнозната стойност на обособената позиция/. Посочените стойности на минимални обороти за всяка обособена позиция през последните три години се отнасят и за чуждестранните участници. Посочените стойности в чуждестранна валута се преизчисляват по фиксинга на БНБ към датата на изготвяне на офертата. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания се прилагат за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от общия оборот се умножава по процента на участие на подизпълнителя.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на техническите възможности на участника. -кратка анотация за досегашната дейност на участника; - списък на изпълнените договори за строителство, изпълнени през последните пет години, придружен от препоръки за добро изпълнение; - декларация за техническото оборудване, което ще използва участника за изпълнение на обществената поръчка; Към декларацията се прилагат заверени от участника копия на документите, доказващи придобиването на декларираното оборудване, договори за наем, договори за лизинг. - декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника през последните пет години;
Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, всеки участник следва да: - докаже опит при изпълнението на договори за строителство през последните пет години, а именно 2008,2009,2010,2011 и 2012 год., или считано от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За посочения период сумарната стойност на договорите за строителство трябва да е минимум: - за обособена позиция І- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, Община Брезово,Пловдивска област” – сумарната стойност /в петгодишния период/ на договорите за строителство трябва да е минимум 1 369 544 лв. без ДДС / два пъти прогнозната стойност на обособената позиция/. - за обособена позиция ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Чоба, Община Брезово,Пловдивска област” – сумарната стойност /в петгодишния период/ на договорите за строителство трябва да е минимум 681 324 лв. без ДДС / два пъти прогнозната стойност на обособената позиция/. - за обособена позиция ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област” – сумарната стойност /в петгодишния период/ на договорите за строителство трябва да е минимум 716 776 лв. без ДДС / два пъти прогнозната стойност на обособената позиция/. За всяка обособена позиция участниците следва да декларират минимум следното техническо оборудване: багер, булдозер, самосвал, валяк, виброплоча за трамбовки, генератор, къртач, автоплатформа за превоз на строителни машини, теодолит, измерително колело на дължина.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 80
Показател: Предложен срок за изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

В брой, на касата в информационния център на Общинска Администрация - Брезово или по банков път по сметка на община Брезово: IBAN BG86STSA93008400520000Q BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, кандидатите следва да изпратят на факс 03191-22-57 точен адрес, на който да се изпрати конкурсната документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.08.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.08.2013 г.  Час: 14:00
Място

В заседателната сграда на Общинска администрация гр.Брезово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68,ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на строителството е по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

При усровията на чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, Община Брезово,Пловдивска област”
1) Кратко описание

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, Община Брезово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Изграждането на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, Община Брезово е с прогнозна стойност 684 772 лв. без ДДС, от тях 19 944 лв. са непредвидени разходи

Прогнозна стойност, без ДДС
684772 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.08.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Чоба, Община Брезово,Пловдивска област”
1) Кратко описание

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Чоба, Община Брезово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Изграждането на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Чоба, Община Брезово е с прогнозна стойност 340 662 лв. с ДДС, от тях 9 922 лв. са за непредвидени разходи

Прогнозна стойност, без ДДС
340662 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.08.2014 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”
1) Кратко описание

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Борец, Община Брезово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Изграждането на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Борец, Община Брезово е с прогнозна стойност 358 388 лв. без ДДС, от тях 10 438 лв. са непредвидени разходи

Прогнозна стойност, без ДДС
358388 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.08.2014 г.