Версия за печат

00362-2013-0001

BG-Брезово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 31.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р.България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2257

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за извършване на : „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област” . Строителството се финансира от Държавен фонд "Земеделие" съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №16/322/0083 от 27.11.2012 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО