Версия за печат

01265-2013-0002

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район „Надежда”, ул. “Кирил Дрангов” № 55, За: Гергана Пишманова, България 1220, София, Тел.: 02 4951149, E-mail: info@so-nadejda.com, Факс: 02 8376465

Място/места за контакт: гр.София, ж.к. "Надежда", ул. “Кирил Дрангов” № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.so-nadejda.com.

Адрес на профила на купувача: www.so-nadejda.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане и оборудване на детска градина в УПИ III – „за детски комбинат”, кв. 147, м. „Надежда – 1 част”, гр. София, на територията на СО - район Надежда”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: УПИ III – „за детски комбинат”, кв.147, м. Надежда – 1 част, гр.София, на територията на СО-район Надежда”
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1. Предмет на договора: „Изграждане и оборудване на детска градина в УПИ III – „за детски комбинат”, кв. 147, м. „Надежда – 1 част”, гр. София, на територията на СО - район Надежда”. СМР по договора се изразяват в е изграждането на двуетажна сграда за детска градина в УПИ III – „за детски комбинат”, кв.147, м. Надежда – 1 част, гр.София, на територията на СО-район Надежда”, както и доставка на необходимото оборудване за завършване на детското заведение.Сградата, съгласно изготвения проект, следва да разполага с два надземни етажа и сутерен, свързани със стълбищни клетки. В сградата е предвидено да се помещават детска градина за шест градински групи и детска ясла за две яслени групи , плувен басейн, както и прилежащите им обслужващи помещения, разположени на двата надземни етажа, сепарирани с коридори и с осигурени отделни входове. Строително-монтажните работи и доставката на необходимото оборудване, предвидени за извършване, са описани подробно по видове и количества в приложената количествено-стойностна сметка. 2. Възложител: Столична община – район „Надежда” с адрес: гр. София 1220, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55. 3. Изпълнител: Обединение "БЪДЕЩЕ" ДЗЗД, седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Чавдар Мутафов" 5А, ЕИК:176500436, представлявано от Наско Стоянов Иванов - управител на "Евробилд България" ООД - водещ член на Обединение "БЪДЕЩЕ" ДЗЗД. 4. Място и срок за изпълнение на поръчката 4.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на СО - район „Надежда”, гр.София. Съгласно изготвения работен проект детската градина е ситуирана в УПИ III – „за детски комбинат”, кв.147, м. Надежда – 1 част, гр.София. 4.2. Срок за изпълнение - 600 /шестотин/ дни, считано от подписването на Актове Образци 2 и 2а, съгласно Наредба 3 на МРРБ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3474416.72 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение; тежест: 60
Показател: Цена за изпълнение ; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 517373 от 10.01.2013 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 527579 от 04.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № СМР-03 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" „Изграждане и оборудване на детска градина в УПИ III – „за детски комбинат”, кв. 147, м. „Надежда – 1 част”, гр. София, на територията на СО - район Надежда”
V.1) Дата на сключване договора История
14.05.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение "БЪДЕЩЕ" ДЗЗД ЕИК:176500436, район "Лозенец", ул. "Чавдар Мутафов" 5А, България 1700, София, Тел.: 02 4217613, E-mail: nicebuilding.rent@abv.bg, Факс: 02 4217996

URL: www.nicebuilding-property.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3500000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3474416.72 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалба срещу Решение РД-09-168/24.04.2013г. за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и оборудване на детска градина в УПИ III – „за детски комбинат”, кв. 147, м. „Надежда – 1 част”, гр. София, на територията на СО - район Надежда” е изтекъл на 07.05.2013г. Жалби не са подадени в законоустановения срок и решението е влязло в законна сила.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.06.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор