Версия за печат

00100-2013-0004

BG-Правец: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Правец, пл. Тодор Живков №6, За: инж. Парашкева Генчева, Република България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg, Факс: 07133 2433

Място/места за контакт: Община Правец

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pravets.bg/section-145-obschestveni_porychki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ”по 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр.Правец” и „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр.Правец” Обособена позиция № 2 – „Изграждане на защитено жилище в с.Видраре, Община Правец”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Правец
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на Договора е : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ”по 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр.Правец” и „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр.Правец” Обособена позиция № 2 – „Изграждане на защитено жилище в с.Видраре, Община Правец”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1025996 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Ценово предложение - с теглови коефициент в %; тежест: 60
Показател: Техническо предложение с теглови коефициент в %; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение с теглови коефициент в %; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 522328 от 06.02.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-66 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ за Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в град Правец
V.1) Дата на сключване договора
03.06.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ИМПУЛС-МС" АД, ЕИК 160130841, бул." Пещерско шосе" №82, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 0888 256459, E-mail: impuls_ms@abv.bg, Факс: 032 398234

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 831101 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-67 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Изпълнение на Строително монтажни работи по Изграждане на Защитетно жилище в с. Видраре, Община Правец
V.1) Дата на сключване договора
03.06.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ГБС- ПЛОВДИВ"АД еик 115345761, ул. "Христо Г. Данов" №24, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 624653, E-mail: office@gbs-plovdiv.com, Факс: 032 626134

URL: www.gbs-plovdiv.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 194895 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 " Основни услуги на населението и икономиката в селските райони , съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.06.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор