Версия за печат

00470-2013-0003

BG-с. Черноочене: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. "Шеста" 9, За: Николина Милева - началник отдел "ТСУ", България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км.18+00 общ. Черноочене обл. Кърджали"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: В територията на общ. Черноочене в селата
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км.18+00 общ. Черноочене обл. Кърджали"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71300000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
20332 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 75 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км.18+00 общ. Черноочене обл. Кърджали"
V.1) Дата на сключване договора
31.05.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.03.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ГЕОландс" ЕООД ЕИК 200033237, ул. "Гоце Делчев" №24-30, вх. В, ет. 1, ап. 7, България 6300, гр. Хасково, Тел.: 0885 992080, E-mail: nasiki@abv.bg, Факс: 0885 992080

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 15332 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15332 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 76 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км.18+00 общ. Черноочене обл. Кърджали"
V.1) Дата на сключване договора
31.05.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.03.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Данс-САВЧЕВ" ЕИК 818016952, бул. "Сан Стефано" №14, България 6600, гр. Кърджали, Тел.: 0361 67540, E-mail: savcon@abv.bg, Факс: 0361 67540

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор №09/321/01174/21.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.05.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

В изпълнение на договор № 09/321/01164/27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е необходимо възлагане на авторски надзор с договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 т. 3 от ЗОП на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км.0+000 до км. 25+00 общ. Черноочене обл. Кърджали”. Дружеството "ГЕОландс" ЕООД съгласно Договор за проектиране №30/10.05.2012г. и ЕТ "Данс-САВЧЕВ" гр. Кърджали съгласно Договор №42/11.06.2012г. са в качеството на изпълнители. Възлагането на горепосочената услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски права и други права на интелектуална собственост по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и на чл. 162 от ЗУТ. По смисъла на чл. 12 от ЗАПСП авторското право принадлежи на лицето, което е създало проекта, уъвърден по реда на действащото законодателство.