Версия за печат

02538-2013-0007

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратурата на Република България-главен прокурор, гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Калоян Николов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036017, E-mail: knikolov@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България, при следните четири самостоятелно обособени позиции: 1.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура; 2.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебен център „Трендафила“; 3.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“; 4.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на почивен дом „Изгрев“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
За обособена позиция № 1 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следните адреси: – гр. София, бул."Витоша" №2; – гр. София, ул. „Майор Векилски“ № 2; – гр. София, бул.”Ал. Стамболийски” №18; – гр. София , ул. „Съборна „ № 7; – гр. София, пл.“Света Неделя“ №6 За обособена позиция № 2 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следните адреси: – област София, Природен парк Витоша; – гр. София, бул „Г.М. Димитров“ № 42; За обособена позиция № 3 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следния адрес: – Учебна база “Цигов чарк“, гр. Батак, обл. Пазарджик За обособена позиция № 4 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следния адрес: – „Почивен дом „ Изгрев“, гр. Бяла,обл. Варна, 9001, ул.“ Хан Крум“ №43
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България, при следните четири самостоятелно обособени позиции: 1.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура; 2.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебен център „Трендафила“; 3.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“; 4.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на почивен дом „Изгрев“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 обхваща персонала на АГП – 128 (сто двадесет и осем) човека, ВКП – 218 (двеста и осемнадесет) човека и ВАП – 60 (шестдесет) човека; Обособена позиция № 2 обхваща персонала на учебен център „Трендафила“ – 18 (осемнадесет) човека; Обособена позиция № 3 обхваща персонала на база „Цигов чарк“ – 44 (четиридесет и четири) човека; Обособена позиция № 4 обхваща персонала на почивен дом „Изгрев“ – 27 (двадесет и седем) човека;

Стойност, без да се включва ДДС
19400 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата по обособени позиции е в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на поръчка за съответната обособена позиция без ДДС и е както следва: По обособена позиция № 1 – 142,00 лв. (сто четиридесет и два лева); По обособена позиция № 2- 14,00 лв. (четиринадесет лева); По обособена позиция № 3 – 34,00 лв. (тридесет и четири лева); По обособена позиция № 4 – 4,00 лв. (четири лева). 5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на извършените услуги на тримесечие. Стойността се определя, като се умножи цената за обслужване на един служител за един календарен месец по числеността на служителите към последно число на съответният отчетен период и получения резултат се умножи по три. В случай, че услугите не са предоставяни през цялото тримесечие, се заплаща пропорционално за дните, през които са били предоставяни. В този случай сумата се изчислява, като общо дължимата сума за съответният тримесечен период се раздели на броя на дните в тримесечието и полученият резултат се умножи по дните, през които са били предоставяни услугите. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по издадена фактура в срок до 10 работни дни от нейното получаване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от Възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците следва да са регистрирани като Служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 8 от Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. За доказване на изискването участниците трябва да представят заверено копие от документа за регистрация като Службата по трудова медицина в Министерство на здравеопазването издаден от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът участва, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на – 2 (два) пъти от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът участва.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум три договора, сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец-Приложение № 2.1. към документацията за участие в процедурата. 2. Във връзка с минимално изискване на Възложителя- Участникът следва да посочи и лицата (Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата), които ще отговарят за извършването на услугите, като представи за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация, съгласно минималният състав на службите по трудова медицина по чл.6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум три договора, сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция и с оглед на изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение. 2. Участникът следва да посочи лицата, които ще отговарят за извършването на услугите, като представи за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образованието и професионална квалификация, съгласно минималният състав на службите по трудова медицина по чл. 6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.06.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.07.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.07.2013 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата, ет. 4, зала № 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присътват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура.
1) Кратко описание

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура.За обособена позиция № 1 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следните адреси: – гр. София, бул."Витоша" №2; – гр. София, ул. „Майор Векилски“ № 2; – гр. София, бул.”Ал. Стамболийски” №18; – гр. София , ул. „Съборна „ № 7; – гр. София, пл.“Света Неделя“ №6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1 обхваща персонала на АГП – 128 (сто двадесет и осем) човека, ВКП – 218 (двеста и осемнадесет) човека и ВАП – 60 (шестдесет) човека

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебен център „Трендафила“.
1) Кратко описание

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебен център „Трендафила“.За обособена позиция № 2 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следните адреси: – област София, Природен парк Витоша; – гр. София, бул „Г.М. Димитров“ № 42

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

3) Количество или обем

Обособена позиция № 2 обхваща персонала на база „Трендафила“ – 18 (осемнадесет) човека

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“.
1) Кратко описание

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“. За обособена позиция № 3 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следния адрес: – Учебна база “Цигов чарк“, гр. Батак, обл. Пазарджик

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

3) Количество или обем

Обособена позиция № 3 обхваща персонала на база „Цигов чарк“ – 44 (четиридесет и четири) човека

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на почивен дом „Изгрев“.
1) Кратко описание

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на почивен дом „Изгрев“. За обособена позиция № 4 услугите, предоставени от Служба по трудова медицина, ще се осъществяват на следния адрес: – „Почивен дом „ Изгрев“, гр. Бяла,обл. Варна, 9001, ул.“ Хан Крум“ №43

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

3) Количество или обем

Обособена позиция № 4 обхваща персонала на почивен дом „Изгрев“ – 27 (двадесет и седем) човека

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24