Версия за печат

02378-2013-0002

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 176040023

Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" № 15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.: 02 9159835, E-mail: a_koshudzhu@nvms.government.bg, Факс: 02 9159835; 02 9159837

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://babh.government.bg/bg/public-orders.html.

I.2) Вид на възлагащия орган

Национална или федерална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Здравеопазване
Друг: контрол по храните

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди”, по позиции както следва:Позиция 1: обхваща обслужването на територията на 18 административни области – Шумен, Силистра, Разград, Русе, В. Търново, Търговище, Сливен, Ст. Загора, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, Софийска област и София град;Позиция 2: обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди, на територията на 18 административни области – Шумен, Силистра, Разград, Русе, В. Търново, Търговище, Сливен, Ст. Загора, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, Софийска област и София град; Позиция 2: обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
9228570.52 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: предложена цена;; тежест: 50
Критерий: оценка на предложения метод на работа;; тежест: 25
Критерий: срок на разсрочено плащане;; тежест: 25
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 033 - 052195 от 15.02.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 048 - 078266 от 08.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 13 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: обхваща обслужването на територията на 18 административни области – Шумен, Силистра, Разград, Русе, В. Търново, Търговище, Сливен, Ст. Загора, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, Софийска област и София град
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.05.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БРАМАС 96” АД, община Шумен, бул. “Мадара” № 28, вх. Е, ет. 5, ап. 13, България 9700, Шумен, Тел.: 054 831129, E-mail: bramas@icon.bg, Факс: 054 830878

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5076247 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.05.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЕКАРИСАЖ-ВАРНА” ЕООД, с. Тополи, община Варна, област Варна, България 9140, село Тополи, Тел.: 052 742868, E-mail: ekarisaj_varna@yahoo.com, Факс: 052 742868

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4152323.52 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2013 г.