Версия за печат

00689-2012-0016

BG-Ямбол: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Тунджа", пл. "Освобождение" 1, За: Ангелина Танева - началник отдел "Обществени поръчки", Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово” както следва: Обособена позиция 1 - „Изработка на продукти популяризиращи културно – историческото и природно богатство на ямболския регион ”; Обособена позиция 2 - „Създаване на печатни продукти за целите на проекта, в това число информиране и публичност”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: В общините "Тунджа", Ямбол, Стралджа и Болярово.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Осъществяването на дейности, насочени към рекламиране и популяризиране на създадените нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети, както и даване на информация за съществуващите в региона празнични събития, фестивали, конкурси и др. предразполагат осъществяването на постоянни рекламни и информационни дейности, които да включват и непрекъснато привличат различен тип участници. Реализирането на всички тези, качествено нови за региона дейности включва в себе си: изработване и тиражиране на туристическа карта на традиционен (хартиен) носител и в електронен вариант; изработване и и тиражиране на двуезична рекламна брошура; изработване и тиражиране на двуезична рекламна дипляна. В отговор на изискванията за публичност и визуализация на проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”, както и отразяване на приноса на програмата и съфинансирането от страна на Европейския съюз, се предвиждат: организиране на 2 пресконференции в началото и края на проекта; изработване и монтаж на информационни табели; изработване и отпечатване на информационни флаери; изработване и отпечатване на информационни брошури; отпечатване на 2 (две) публикации в национални печатни медии; отпечатване на 8 публикации в местни печатни и електронни медии. - Изработване на туристическа карта на традиционен (хартиен) носител и в електронен вариант с предлаганите туристически дестинации по определени маршрути - 1 бр.; - Тиражиране на туристическа карта на традиционен (хартиен) носител - 4 400 бр.; - Тиражиране на туристическа карта в електронен вариант - 4 400 бр.; - Изработване и тиражиране на двуезична рекламна брошура - 10 000 бр.; - Изработване и тиражиране на двуезична рекламна дипляна - 17 000 бр.; - Пресконференции - 2 бр.; - Информационни табели - 5 бр.; - Флаери - 2 000 бр.; - Информационни брошури - 2 000 бр.; - Публикации в национални печатни медии - 2 бр.; - Публикации в местни печатни и електронни медии - 8 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
27672 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за представяне на Възложителя за съгласуване и одобрение конкретните работи, дейности и продукти преди датата на предаване на изработен продукт или реализация на дейността; тежест: 20
Показател: Цена ; тежест: 60
Показател: Размер на авансовото плащане; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689-2012-0016

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 515039 от 20.12.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-10 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Създаване на печатни продукти за целите на проекта, в това число информиране и публичност"
V.1) Дата на сключване договора
17.05.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ИЗДАТЕЛСТВО СТАНДАРТ" ЕАД, ЕИК 175113632, Район Средец, ул. "Мизия" 23, Република България 1124, София, Тел.: 02 8182397

URL: www.standartnews.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 55240 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 27672 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/023, Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

URL: www.tundzha.net.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.05.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор